Miten ihmislähtöinen johtaminen edistää organisaation onnistumista?

Ihmiskunta on elänyt viimeiset vuodet melkoisessa epävarmuuden tilassa, jossa kriisit ovat seuranneet toisiaan. Tämä on vaatinut ilmiömäistä selviytymistä ja sopeutumista niin yksilöiltä kuin organisaatioilta. Vaikutukset tuntuvat vielä vuosikausia monilla eri tavoin. Harva lienee eri mieltä siitä, etteivätkö epävarmuus ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien moninaisuus ole läsnä myös tulevaisuudessa. Tämä asettaa paljon vaatimuksia johtamiselle ja siinä uudistumiselle.

Käsittelemme johtamisen kehittämiseen liittyvän blogisarjamme kolmessa blogissa johtamisen teemaa eri näkökulmista; niin inhimillisen johtamisen, digitalisaation kuin myös organisaatiokulttuurin näkökulmasta. Aloitamme yhdellä kaikkein tärkeimmistä aiheista, joka on ihmislähtöinen johtaminen.

Ihmislähtöiselle johtamiselle on varmasti yhtä monta määritelmää kuin on sen määrittelijöitä. Mielestämme ihmislähtöinen johtaminen tarkoittaa sitä, että niin johtamisessa kuin organisaation käytännöissä ja toimintatavoissa huomioidaan inhimilliset näkökulmat. Pohjimmiltaan ihmislähtöisyyden juuret ovat organisaatiossa vallitsevassa ihmiskäsityksessä.

Ihmislähtöisen johtamisen merkitys organisaatioiden onnistumisen kannalta on loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Organisaatiot koostuvat ihmisistä, ja tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät tekevät parempaa työtä.

Tämän päivän monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä johtamisen merkitys korostuu. On vahvaa tieteellistä näyttöä siitä, että ihmislähtöinen johtaminen ei ole pelkästään eettinen tai inhimillinen valinta, vaan sillä on myös positiivisia vaikutuksia organisaation suorituskykyyn ja tuloksiin.

Ihmislähtöinen johtaminen rakentaa psykologisesti turvallista ilmapiiriä, jossa työntekijät uskaltavat jakaa ajatuksiaan ja tuoda esiin luovia ratkaisuja. Psykologinen turvallisuus sujuvoittaa myös yhteis- ja tiimityötä.

Miksi sitten kehittää ihmislähtöistä johtamista? Tässä muutamia näkökulmia:

1. Työtyytyväisyys ja henkilöstön sitoutuminen kasvavat

Tutkimukset osoittavat, että ihmislähtöinen johtaminen, joka korostaa avoimuutta sekä ottaa työntekijät mukaan päätöksentekoon, lisää työtyytyväisyyttä. Tyytyväiset työntekijät ovat todennäköisemmin sitoutuneita organisaatioon ja motivoituneempia tekemään parhaansa. Tänä päivänä, kilpailun osaamisesta sekä työntekijöistä ollessa suuri, kannattaa ihmisistä pitää kiinni.

2. Innovointi ja tiimityö parantuvat

Kun organisaatiossa arvostetaan moninaisuutta sekä kannustetaan uusien ideoiden esiin- tuomiseen, se voi johtaa innovatiivisempiin ratkaisuihin. Ihmislähtöinen johtaminen rakentaa psykologisesti turvallista ilmapiiriä, jossa työntekijät uskaltavat jakaa ajatuksiaan ja tuoda esiin luovia ratkaisuja. Psykologinen turvallisuus sujuvoittaa myös yhteis- ja tiimityötä.

3. Työntekijöiden hyvinvointi paranee ja riski uupumukseen pienentyy

Ihmislähtöinen johtaminen pyrkii tasapainottamaan työ- ja yksityiselämää sekä tarjoamaan tukea työntekijöiden henkilökohtaisille tarpeille. Työntekijöiden hyvinvoinnin huomioiminen vähentää työuupumusta ja sairauspoissaoloja. Nykyisessä työelämässä, jossa hyvinvointi- ja erityisesti mielenterveyteen liittyvä kuormitus ovat merkittäviä riskitekijä niin yksilöille kuin organisaatioille tämä on erityisen tärkeää.

4. Organisaation maine ja työnantajamielikuva kehittyvät positiivisesti

Ihmislähtöinen johtaminen heijastuu myönteisesti organisaation mainekuvaan. Kun organisaatio tunnetaan vastuullisesta ja huolehtivasta johtamistavasta, se houkuttelee parempia työntekijöitä ja asiakkaita. Vastuullisuuden merkitys korostuu myös tulevan vuoden alusta voimaan tulevassa ESG-direktiivissä, joka edellyttää organisaatioita raportoimaan vastuullisuustoimistaan myös henkilöstön osalta.

5. Tuloksellisuus ja kannattavuus parantuu

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmislähtöinen johtaminen voi vaikuttaa positiivisesti organisaation taloudelliseen suorituskykyyn ja pitkän aikavälin kannattavuuteen. Tyytyväiset työntekijät ovat tuottavampia ja myös niin asiakkaat, kollegat kuin yhteistyökumppanit kiittävät.

Mistä lähteä liikkeelle?

Ihmislähtöisestä johtamisesta puhuttaessa ajatukset menevät usein johtamisen vuorovaikutukselliseen ja ns. pehmeään puoleen. Valmentava ja palveleva johtaminen, ihmisten empaattinen kohtaaminen ja läsnäolo ovatkin ihmislähtöisen johtajan keskeistä osaamista. Ihmislähtöinen johtaminen ei ole kuitenkaan pelkästään tätä vaan sen edistäminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa inhimillisen puolen ja taitojen lisäksi myös organisaation toimintaprosessit, käytännöt ja järjestelmät. Ilman näitä inhimillisten ja vuorovaikutteisen johtamisella ei ole tarttumapintaa ja hyväkin yritys jää puoli tiehen. Mistä sitten lähteä liikkeelle ihmislähtöisen kehittämisen parissa?

1. Selkeytä tavoitteet kaikille ja konkretisoi niiden merkitys ihmisten kannalta

Varmista, että organisaation tavoitteet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Jaa ne avoimesti ja auta ihmisiä näkemään, miten heidän tehtävänsä liittyy suurempiin tavoitteisiin. Tavoitteiden selkeys on yksi tärkeimpiä asioita ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi se luo pohjan tehokkaammalle ja innovatiivisemmalle organisaatiolle.

2. Ota ihmisiä laajasti mukaan niin suunnitteluun kuin päätöksentekoon

Kehitä organisaation päätöksentekoprosesseja osallistavaksi. Kuuntele työntekijöiden näkemyksiä ja ota ne huomioon päätöksiä tehtäessä. Huomioimalla työyhteisön näkemykset esimerkiksi strategiseen suunnitteluun pystyt vahvistamaan heidän sitoutumistaan organisaation tavoitteisiin. Samaan aikaan myös keräät arvokasta tietoa organisaatiosta – tämän päivän organisaatioissa paras näkemys asioihin voi tulla kentältä. Käytä myös sopivasti ja oikea-aikaisesti teknologiaa tukemaan osallistumista ja päätöksentekoa. Hyödynnä työkaluja, jotka parantavat tiimien välistä yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä.

Kehitä organisaation päätöksentekoprosesseja osallistavaksi ottamalla ihmisiä laajasti mukaan niin suunnitteluun kuin päätöksentekoon.

3. Kehitä ja ylläpidä avointa viestintää

Luo avoin ja läpinäkyvä viestintäkulttuuri. Johto ja esihenkilöt voivat edistää avoimuutta jakamalla tietoa päätöksistä, tavoitteista ja organisaation tilanteesta. Säännölliset vuorovaikutustilaisuudet ja avoimet keskustelufoorumit kannustavat henkilöstöä osallistumaan ja jakamaan ajatuksiaan. Hyödynnä viestinnässä myös tarkoitukseen sopivia digitaalisia alustoja ja välineitä. Pysy myös pulssilla siitä mistä organisaatiossa keskustellaan.

4. Panosta ihmisten osaamisen kehittymiseen

Tarjoa mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun ja itsensä kehittämiseen. Osaamisen kehittyminen on yksi tärkeimpiä sisäistä motivaatiota vahvistavia asioita. Koulutusohjelmat voivat keskittyä myös pehmeisiin taitoihin, kuten vuorovaikutustaitoihin ja tiimityöskentelyyn. Monessa organisaatiossa on ajankohtaista työn painottuminen esimerkiksi asiantuntijatyöhön, jolloin esimerkiksi tunnetaitoihin sekä itseohjautuvuuden vahvistamiseen liittyvät koulutukset voivat vaikuttaa paljon niin asiakkaiden kuin työntekijän kokemukseen.

5. Rakenna mahdollisuuksia joustavuuteen ja tue elämän tasapainoa

Työmarkkinoilla tällä hetkellä menestyvät organisaatiot huomioivat työntekijöiden moninaiset elämäntilanteet ja tarjoavat joustavuutta niin työaikojen, työpaikan kuin työn tekemisen tapojen suhteen. Edistä työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla keinoja sekä toimintatapoja stressinhallintaan ja työn ja yksityiselämän tasapainon ylläpitämiseen. Varmista, että esihenkilösi ymmärtävät työhyvinvoinnin merkityksen ja osaavat johtaa sitä – yksilöllisesti ja valmentavasti mahdollisuuksien mukaan.

6. Palkitse ja anna palautetta

Luo palkitsemisjärjestelmä, joka tunnustaa ja palkitsee työntekijöiden saavutuksia läpinäkyvästi ja tasavertaisesti. Ole avoin antamaan kiitosta ja arvostusta. Positiivinen palautteenanto luo kannustavan ilmapiirin. Pyri luomaan palautteesta jatkuva toimintatapa, jossa palautetta saa niin johdolta, esihenkilöiltä kuin kollegoilta. Tämä mahdollistaa niin hyvän työntekijäkokemuksen kuin myös jatkuvan kehittymisen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ihmislähtöisen johtamisen edut näkyvät sekä työntekijöiden hyvinvoinnissa että organisaation tuloksissa. Panostaminen ihmislähtöiseen johtamiseen ei ole ainoastaan eettinen valinta, vaan se voi myös olla älykäs liiketoimintastrategia, joka parantaa organisaation kokonaissuorituskykyä. Johtajat toimivat tässäkin niin suunnannäyttäjänä kuin esimerkkinä. Johtajan ihmislähtöinen ja empaattinen asenne vaikuttavat suuresti koko organisaation ilmapiiriin. Johtajan on oltava valmis kuuntelemaan, oppimaan ja näyttämään, miten inhimillinen johtaminen voi kukoistaa. Yllä olevasta listasta on hyvä aloittaa.

Koetko että organisaationne johtamisessa olisi kehitettävää? Ota meihin yhteyttä niin katsotaan yhdessä, kuinka kokeneet johtamisen ja organisaatioiden kehittäjämme voivat auttaa juuri teitä.

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552

Jenni Jeskanen

Senior Managing Consultant

+358 40 576 3982

Get to know us!