Haasteiden keskellä markkinamurrokset tarjoavat myös ennennäkemättömiä mahdollisuuksia kasvua hakeville yrityksille. Onnistunut yritysjärjestely on parhaillaan avainasemassa toiminnan uudistamisessa ja tuottavan tulevaisuuden liiketoiminnan rakentamisessa.

Murros on mahdollisuus

Nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä markkinaosuuden hankkiminen kilpailijoita ostamalla ei kuitenkaan ole paras ratkaisu, koska riskinä on päätyä omistamaan isompi osuus kuihtuvista markkinoista. Kannattavampi tapa on tunnistaa uusia tulevaisuuden kasvualueita ja hankkia kyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat pääsyn uusiin kasvaviin markkinoihin.

Toimintaa uudistavalla kasvulla on suuri merkitys tulevaisuuden arvonluonnissa, eivätkä pelkästään kustannussynergioihin tähtäävät järjestelyt riitä tulevaisuuden menestyksen perustaksi.

Tulevaisuuden valjastamiseksi on tärkeää nähdä, paitsi eteenpäin, myös sivuille. Uudistavat kasvusuunnat vaativat usein toimialarajoja ylittäviä harppauksia, jolloin perinteisiä rooleja, prosesseja, teknologioita sekä asiakkaita on osattava katsoa uusin silmin.

Historian saatossa kriisit ovat vauhdittaneet kehitystä, niin nytkin. Pandemia vauhditti laajasti digitalisaatiota. Venäjän toiminta vauhdittaa energiatehokkaita ja uudistuvan energiatuotannon ratkaisuja yli toimialojen sekä kasvattaa turvallisuutta ja huoltovarmuutta lisäävää toimintaa. Saatavuusongelmat ja hintojen nousu edistävät raaka-aineita säästävää kiertotaloutta, uusia materiaaliratkaisuja ja paikallista tuotantoa.

Kasvun suunta

Onnistunut kasvu perustuu tulevaisuuden markkina- ja asiakastarpeiden ymmärrykselle. Hyvin muodostettu näkemys markkinatarpeiden kehityksestä, ratkaisujen kehityspoluista sekä oman kasvuportfolion tavoitteellinen johtaminen ovat pitkäaikaisen omistaja-arvon kehittämisen ytimessä.

Systemaattinen kasvun johtaminen sisältää toimintaympäristön & markkinan kehityssuuntien tunnistamisen sekä nykyisen ja uuden liiketoiminnan kasvumahdollisuuksien priorisoinnin kasvuportfoliotarkastelun avulla. Strategisessa kasvuportfoliotarkastelussa eri kasvumahdollisuuksista tehdään keskenään vertailukelpoisia business casen ja laadullisten kriteerien pohjalta. Tuloksena mm. kasvun, kannattavuuden, uudistumisen ja ajoituksen näkökulmista balansoitu kasvuportfolio sekä jaettu näkemys tavoitteista sekä tarvittavista keinoista ja kyvykkyyksistä.

Erityisesti uudelle markkinalle suunnatessa tulee ymmärrys kasvun fundamenteistä olla selvillä, kuten mm. minkä markkinatarpeen ratkaisemme, ketkä ovat maksavat asiakkaamme, mitkä ovat näiden arvostukset ja miten muodostamme kestävän kilpailuedun ja -kyvyn. Kasvun anatomia ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Yritykset joutuvat hakemaan oikeaa reseptiä ja ajoitusta myös uudistamalla liiketoimintaansa kokeillen hyvinkin nopeissa sykleissä.

Yritysjärjestely kasvun ja uudistumisen ajurina

Uudistavaa kasvua rakennettaessa tulee päättää miten muodostaa tarvittavat kyvykkyydet ja pääsyn kohdemarkkinaan. Samalla tulee linjata, mitä on hyvä omistaa ja mikä toimii paremmin ostettaessa palveluina tai kumppaniyhteistyönä.

Toiminta verkostoissa ja ekosysteemeissä voi olla hyvä ratkaisu isossa systeemimuutoksessa, jossa yhdessä uudistetaan markkinaa. Digi- ja ICT-kyvykkyysperustan ostaminen palveluna puolestaan pienentää riskiä teknologian ja sovellusten nopean kehittymisen osalta.

Yritysjärjestelyt toimivat parhaillaan erinomaisesti markkinoille pääsyn ja/tai oman kyvykkyyden uudistamisen nopeuttajana. Kuitenkin tutkimusten mukaan yritysjärjestelyiden epäonnistumisprosentti on yli 70%, johtuen erityisesti yrityskulttuurien yhdistämisen ja organisaation muutoksen haasteista, sekä näiden haasteiden aliarvioinnista.

Uudistavaa kasvua vauhdittavien yritysjärjestelyiden osalta tulee ostavan yrityksen olla valmis muuttamaa myös omaa DNA:ta ja omaksumaan ostettava yrityksen toimintamalleja ja -kulttuuria. Yhteisesti muodostetun, laajasti jaettu ja innostava tahtotila toimii onnistumisen kulmakivenä (perusta muodostettu jo kasvuportfoliotarkastelussa).

Uuden kasvun rakentaminen ja olemassa olevan liiketoiminnan turvaaminen voidaan pitää myös omina ”peliareenoina”, joissa eri toimintamallit. Näiden molempien roolien merkitys tulee sisäistää ja tärkeys ymmärtää.

Yritysjärjestelyissä parhaiten onnistuvat ne yritykset, jotka tekevät sitä usein ja ovat kehittäneet siihen toistettavan mallin. Mikäli yrityksellä riittää näkemystä alan totuttujen toimintamallien ja asiakastarpeiden ratkaisemiseksi uusilla tavoilla voi tätä vauhdittaa yhdistämällä useamman synergisten toimijan isommaksi kokonaisuudeksi. Tässä korostuvat toimijoiden yhteinen tahto ja rohkeus luoda uutta itseään isompaa uutta kokonaisuutta (esim. uudistuvan alueellisen energiatuotannon osalta ja päivittämällä kiinteistöt energian tuottajiksi).

Kuva 1. M&A uuden kasvun vauhdittajana

Check list

  • Tunnista tulevaisuuden kasvumarkkinat ja näiden kehittymispolku
  • Tarkenna ymmärrys kilpailuetuun tarvittavista kyvykkyyksistä
  • Linjaa kannattaako kyvykkyys omistaa tai ostaa palveluna
  • Hyödynnä tarvittaessa useampaa yritysostoa uuden kasvun / markkinan nopeuttamiseksi
  • Varmista myös toimintamallien ja kulttuurien yhteensopivuus ennen ostoa
  • Pohjusta integraation onnistuminen ja innosta ihmiset

Ota yhteyttä!

No employees found