Johtoryhmän keskinäinen vuorovaikutus on voimavara, joka kantaa kauas organisaation tapaan toimia ja saavuttaa tuloksia. Se ei ainoastaan ohjaa päätöksentekoa, vaan sytyttää myös innostuksen yhteisiin päämääriin. Tämä kipinä heijastuu koko organisaatioon, rohkaisten jokaista tekemään parhaansa ja kukoistamaan yhdessä. Johtoryhmän positiivinen ilmapiiri toimii moottorina kasvulle ja kehitykselle, luoden hedelmällisen maaperän innovaatioille ja menestykselle.

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen onkin paikallaan tiimin yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi, sekä strategisen ajattelun, tehokkaan päätöksenteon ja innovatiivisen toiminnan edistämiseksi. Parhaimmillaan johtoryhmä mallintaa haluttua johtamiskulttuuria ja toimii siinä suunnannäyttäjänä. On turha viljellä avoimuuden ja yhteistyön kulttuuria virallisissa puheissa, jos johtoryhmä itse ei elä sanotun mukaisesti, sekä yhdessä työskennellessään että yksilöinä.

Kyky pysähtyä ja ajatella toiminnan rinnalla

Tiedämme, että tämän päivän strateginen ajattelu vaatii johtoryhmältä ketteryyttä. Tämä tarkoittaa samanaikaisesti sekä kykyä pysähtyä perusasioiden ääreen ja toisaalta kykyä ja rohkeutta tarkastella toimintaa ja valintojamme uusista näkökulmista sekä muuttaa totuttuja toimintatapoja.

Helpommin sanottu kuin tehty – johtoryhmän jäsenet ovat yhtä lailla ihmisiä kuin kuka tahansa, ja meille ihmisille omien uskomusten ja tottumusten kyseenalaistaminen on todella vaikeaa ja vaatii aikaa pysähtyä. Mitä kiireisemmäksi ympäristö muuttuu, sitä todennäköisemmin palaamme tuttuihin toimintatapoihin. Tämä voi heikentää kykyämme avautua uusille näkökulmille tai kokeilla rohkeasti vaihtoehtoisia lähestymistapoja.

Tyypillisiä johtoryhmätyöskentelyn haasteita sekä keinoja taklata niitä

Olemme tehneet pitkään töitä organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen parissa, tukeneet niin yksittäisiä johtajia kuin johtoryhmiä onnistumaan työssään. Kun näistä kokemuksista kiteyttää muutaman tyypillisen johtoryhmätyön haasteen, lista näyttää seuraavalta.

1. Ihan perusasioista ei ole huomattu puhua ja sopia yhdessä

Kysymykset ”mitä vain tämä johtoryhmä yhdessä johtaa?” ja ”mikä on tämän johtoryhmän perustehtävä?” ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan usein kovin monimutkaisia vastattaviksi. Monikaan johtoryhmä ei huomaa käydä yhdessä keskustelua siitä, mitä he yhdessä ryhmänä johtavat. Tämän keskustelun käymättömyys herkästi johtaa siihen, että jokainen johtaa tahoillaan, mutta suunta ja valinnat eivät ole yhdenmukaisia. Tällöin menetetään keskeinen johtoryhmän voima, joka perustuu siihen, että ihmiset yhdessä saavat huomattavasti paljon vaikuttavampia tuloksia aikaan kuin mihin yksilö yksin kykenisi.

2. Johtoryhmätyöskentelyn rakenteet ovat epäselvät

Toinen tyypillinen haaste liittyy johtoryhmätyön rakenteisiin ja johtamisfoorumeihin. Käytännössä tämä näyttäytyy esimerkiksi siinä, ettei kaikille ole selvää, mitä asioita johdetaan milläkin foorumeilla ja miten eri johtamisen foorumit tukevat ja täydentävät toisiaan. Joskus haasteita voi olla myös siinä, että johdettavia asioita ei ole rytmitetty johtamisen vuosikelloon tai itse johtoryhmän kokoukset eivät ole rakenteeltaan toimivia. Johtoryhmän kokousten rytmitys, asioiden työstäminen yhdessä myös itse johtoryhmäkokousten välillä ja sen kirkastaminen, missä ja milloin keskeisiä tavoitteita johdetaan auttaa jokaista ryhmän jäsentä toimimaan fokusoidummin. Merkittävä muutos johtoryhmän vaikuttavuuteen voidaan saavuttaa, kun johtoryhmä yhdessä kirkastaa johtamistyön kokonaisuuden ja sopii esimerkiksi kokousrytmin ja toimivat palaverikäytännöt, joista pidetään kiinni.

3. Ryhmän jäsenten välinen yhteistyö ja luottamus on liima ja perusta kaikelle muulle.

Monet tutkimukset osoittavat, että tiimin suoritus on huomattavasti parempi kuin mihin yksilö yksin pystyisi. Totta ja ei. Totta silloin, kun tiimin jäsenet jakavat yhteisen ymmärryksen halutusta suunnasta, osaavat hyödyntää jäsenten erilaista osaamista ja toimintatyylejä ja luottavat siihen, että toiset aidosti arvostavat ja hyväksyvät toisensa sellaisenaan. Johtoryhmän luottamusta ja ryhmän psykologista turvallisuutta voi tarkkailla esimerkiksi sillä, kuinka puheenvuorot ryhmän jäsenten kesken jakaantuvat ja kuinka hyvin jäsenet osaavat lukea toistensa tunnetilaa ja kehonkieltä.

Käytännössä johtoryhmissä, joissa jäsenten välillä vallitsee vahva luottamus ja koheesio, on huomattavasti helpompaa löytää ja tuoda esiin erilaisia lähestymistapoja, hyödyntää jäsenten erilaisia vahvuuksia sekä pysähtyä huomaamaan, kuulemaan ja haastamaan näkökulmia. Tämä lisää päätösten laatua, innovatiivisuutta ja varmistaa uudistumisen ja oppimisen.

Vahvan luottamuksen johtoryhmässä jäsenten on myös huomattavasti palkitsevampaa työskennellä, mikä heijastuu halukkuutena laittaa itsensä likoon sen sijaan, että tarvitsisi pelätä kasvojen menettämistä.

Johtoryhmätyö onkin asioiden johtamisen rinnalla myös kykyä tunnistaa ja johtaa omia ja toisten tunteita ja vaikuttava johtoryhmä kykenee vaikuttamaan positiivisesti sekä ryhmänsä jäsenten tunteisiin että koko organisaation tunneilmapiiriin.

Vaikuttava johtoryhmätyöskentely

Lisää kohtaamisia ja vuorovaikutusta pienillä arjen teoilla

Kuinka johtoryhmä voi varmistaa oman ja organisaation uudistumisen ja välttää, ettei se jää kiinni totuttuihin tapoihin ja uskomuksiin tai sorru epärealistiseen yksimielisyyteen? Pienten arjen valintojen kautta. Lisäämällä kohtaamisia ja vuorovaikutusta. Löytämällä tavan työstää asioita yhdessä. Työskentelemällä tietoisesti myös niiden johtoryhmän jäsenten kanssa, joiden puoleen ei tyypillisesti kääntyisi.

Lopulta jokainen johtaja punnitsee, kuinka paljon saan ja annan tälle johtoryhmälle. Parhaassa johtoryhmässä imu yhteiseen on vahva ja jokainen on halukas antamaan potentiaalinsa ryhmän käyttöön. Saatko johtoryhmätyöstä tarvittavan energian ja innostuksen, mikä auttaa sinua ja teitä saamaan tuloksia aikaan?

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä meihin!

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552