Käsittelemme blogisarjassamme yrittäjän tärkeitä henkilökohtaisia asiakirjoja. Edellisissä osissa tarkastelun kohteena olivat edunvalvontavaltuutus ja testamentti. Tässä blogisarjan viimeisessä osassa käsitellään yrittäjän tärkeiden papereiden kokonaisuuden kolmatta osaa, avioehtosopimusta.

Avioehtosopimus omaisuuden suojana

Maksat todennäköisesti kotivakuutuksesta, vaikka et suunnittele kotisi tuhoutuvan tulipalossa. Avioehtosopimus on kuin vakuutus, joka turvaa omaisuuttasi ikävän tapahtuman sattuessa. Pahimmassa tapauksessa avioero voi edellyttää yrityksen liiketoiminnan lopettamista ja omaisuuden realisointia.

Avioehtosopimus ei vaikuta puolisoiden omaisuuteen avioliiton aikana. Avioehtosopimusta käytetään vasta avioliiton päättyessä. Sen vaikutukset voivat olla erilaiset siitä riippuen, päättyykö avioliitto avioeroon vai puolison kuolemaan.

Avio-oikeus käytännössä

Ilman avioehtosopimusta aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että avioliiton päättyessä puolisoiden varat ja velat lasketaan yhteen ja puolisoiden yhteenlaskettu omaisuus jaetaan kahteen yhtä suureen osaan. Liiton päättyessä kummallakin on siis oikeus saada puolet puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta. Enemmän omistavan puolison on osituksessa annettava toiselle omaisuuttaan tasinkona siten, että he omistavat lopulta yhtä paljon.

Jos valtaosa puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta on vain toisen puolison nimissä, on tämän puolison luovutettava lähes puolet omaisuudestaan avioliiton päättyessä. Avioehtosopimuksella voidaan sopia, että avioliiton päättyessä kaikkea omaisuutta ei jaeta tasan.

Osa puolisoiden omaisuudesta voi olla määrätty avio-oikeuden ulkopuolelle testamentissa tai lahjakirjassa. Tällainen kolmannen henkilön tekemä määräys koskee vain tiettyä omaisuutta. Avioehtosopimuksen tarpeellisuus on siis hyvä tarkistaa myös tilanteessa, jossa osa puolisoiden omaisuudesta on avio-oikeuden ulkopuolella testamentintekijän tai lahjanantajan määräyksen perusteella.

Avioehtosopimuksella voit turvata liiketoiminnan jatkumisen avioerotilanteessa ja jakaa omaisuutenne haluammallanne tavalla.

Yritysomaisuuden turvaaminen

Jos yritys muodostaa huomattavan osan puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta, voi avioerossa olla välttämätöntä lopettaa liiketoiminta ja realisoida yrityksen omaisuus tasingon maksamiseksi. Vaihtoehtoisesti ex-puolisolle olisi annettava tasinkona yhtiön osakkeita. Tilanteelta vältytään, jos yritys määrätään avioehtosopimuksessa avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioehtosopimuksella siis turvataan yrityksen liiketoiminnan jatkuminen avioerotilanteessa.

Verosuunnittelumahdollisuus

Avioehtosopimuksen sisältö määritellään tapauskohtaisesti, eikä sen tarvitse olla avio-oikeuden joko kokonaan poissulkeva tai salliva. Avio-oikeuden ulkopuolelle voidaan sulkea esimerkiksi pelkästään yritysomaisuus tai perintönä ja lahjana saatu omaisuus.

Omaisuutta voidaan tasinkona siirtää puolisolle verovapaasti. Avioehtosopimus tarjoaakin mahdollisuuden verosuunnitteluun. Usein testamentilla turvataan leskeksi jäävän asemaa määräämällä hänelle perintöä. Omaisuutta voidaan ohjata leskelle myös avioehtosopimuksella ilman perintöveroseuraamuksia.

Avioehtosopimuksen pätevyys

Avioehtosopimukselle on asetettu laissa tiukat muotomääräykset. Avioehtosopimus on myös rekisteröitävä, ennen kuin se on pätevä. Laatimalla avioehtosopimuksen asiantuntijan kanssa varmistat, että sopimus vastaa juuri teidän toiveitanne. Asiantuntija myös varmistaa, että sopimus on sille asetettujen vaatimusten mukainen ja huolehtii sopimuksen asianmukaisesta rekisteröinnistä.

Avioehtosopimuksella

  • Varmistat, että omaisuutenne jaetaan haluammallanne tavalla avioliiton päättyessä
  • Turvaat liiketoiminnan jatkumisen avioerotilanteessa
  • Mahdollistat puolison kuollessa verotehokkaan omaisuuden siirtämisen leskelle

Asiakirjat ajan tasalle

Kuten liiketoiminnassa, myös elämässä yleisestikin tilanteet muuttuvat. Myös oikeuskäytäntöön ja verokohteluun tulee säännöllisesti muutoksia. Ei siis riitä, että edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehtosopimus on mietitty ja laadittu yhden kerran kuntoon.

Asiakirjoja on tarkisteltava ja tarvittaessa päivitettävä säännöllisin väliajoin. Niitä on lisäksi tarkasteltava kokonaisuutena, sillä ne liittyvät kiinteästi toisiinsa. Liiketoiminnan muutokset tai muutokset yhtiörakenteessa edellyttävät sekä edunvalvontavaltuutuksen, testamentin että avioehtosopimuksen tarkistamista.

Yrittäjän henkilökohtaisista asiakirjoista huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin pitää yrityksen yhtiöoikeudelliset asiakirjat ajan tasalla. Me Veronalla huolehdimme paitsi yritysten asioista myös siitä, että omistajilla ja heidän perheellään on kaikki kunnossa – kaikissa tilanteissa. Ole siis yhteydessä, niin kartoitetaan tilanteenne yhdessä.