Yrityksen menestyksen kulmakivenä on sen kyky kehittyä ja sopeutua nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tämä kehitys ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii aktiivista johtamista ja selkeää visiota tulevaisuudesta. Erityisen tärkeää on myynnin kehittäminen, jossa yrityksen johdolla on keskeinen vastuu. Ohjaako teillä yritysjohto myynnin kehitystyötä, mikä vastaa keskeisiin myynnin haasteisiin?

Visio tulevaisuudesta ohjaa kehitystyötä

Kun tavoitteena on kehittää yrityksen myyntiä, on ensiarvoisen tärkeää, että yritysjohto omaksuu selkeän vision siitä mihin suuntaan myyntitoimintoja halutaan viedä. Tämä visio toimii kompassina, joka ohjaa kehitystyötä ja luo yhteisen suunnan organisaatiolle. Vision tulisi sisältää seuraavat kysymykset:

 1. Myyntitulosten ja -painopisteiden muuttuminen: Minkälaisia tuloksia haluamme myyjien saavuttavan tulevaisuudessa, ja mihin asioihin haluamme heidän keskittyvän?
 2. Myyjien työskentelyn muuttuminen: Miten myyjien työskentelyä on muutettava vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia ja asiakkaiden tarpeita?
 3. Myyntiprosessin korostuvat vaiheet: Mitkä vaiheet myyntiprosessissa tulevat olemaan erityisen tärkeitä tulevaisuudessa, ja miten niihin tulee panostaa?
 4. Myyntipanostuksen taso: Kuinka suurta myyntipanostusta odotetaan jatkossa?

Huomio kiinnitetään käytännön haasteisiin

Vaikka visio luo suunnan, on ratkaistava käytännön kysymyksiä, jotta organisaatio voi saavuttaa tavoitteensa. Yritysjohto voi tarkastella seuraavia keskeisiä näkökohtia:

 1. Myyntiorganisaation rakenne ja malli: Millainen myyntiorganisaation rakenne ja toimintamalli tukee parhaiten tavoiteltua visiota?
 2. Myyjien määrä ja ominaisuudet: Kuinka monta myyjää tarvitaan, millaisia taitoja heiltä odotetaan ja ovatko nykyiset henkilöstöresurssit riittäviä tavoitteiden saavuttamiseksi?
 3. Työskentelyn tehokkuus: Kuinka suuri osa tavoitteista voidaan saavuttaa nykyisellä toimintatavalla, ja miten toimintaa voidaan parantaa?
 4. Uusien myyjien rekrytointi ja kehittäminen: Jos tarvitaan uusia myyjiä, miten heidät houkutellaan organisaatioon ja kuinka varmistetaan heidän nopea tehokkuutensa, pitkäaikainen sitoutumisensa ja jatkuva kehittyminen?
Myynnin kehittämisessä yrityksen johdolla on keskeinen vastuu. Ohjaako teillä yritysjohto myynnin kehitystyötä?

Yleiset haasteet ja niiden ratkaiseminen

Myyntiorganisaation kehittäminen kohtaa monia haasteita, jotka vaativat huolellista suunnittelua ja tehokkaita ratkaisuja. Näkemyksemme mukaan tärkeimpiä näistä ovat:

 1. Pitkän aikavälin tavoitteiden tukeminen: Miten varmistetaan, että kehitystoimet tukevat myös yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita, jotka voivat ulottua 2–5 vuoden päähän?
 2. Kehitystoimien integroiminen: Miten saadaan kehitystoimet osaksi normaalia työskentelyä, jotta ne eivät jää irrallisiksi projekteiksi?
 3. Innostuksen ylläpitäminen: Miten pidetään henkilöstön innostus yllä ja kannustetaan jatkuvasti kehittymään?
 4. Kehitystyöhön käytettävät keinot: Mitä erilaisia keinoja on käytettävissä myynnin kehitystyöhön, ja miten valitaan sopivat menetelmät?

Yritysjohto voi vastaamalla näihin kysymyksiin ja haasteisiin luoda vahvan pohjan myynnin kehitystyölle, joka mahdollistaa organisaation menestyksen tulevaisuudessa. Myynnin kehittäminen onkin pitkäjänteistä työtä, mutta se tuo samalla merkittäviä hyötyjä niin yritykselle kuin myös sen asiakkaillekin.

Kun havaitset, että myynnissänne on tarvetta muuttaa jotain, niin älä epäröi ottaa meihin yhteyttä! Voimme istua kanssasi alas keskustelemaan siitä, kuinka voimme olla avuksi.

Ota yhteyttä

Marko Saarela

Executive Consultant

+358 40 543 6622

Tutustu palveluihimme