Esihenkilöiden rooli muutosneuvottelujen aikana on keskeinen organisaation muutoksen tehokkaassa ja inhimillisessä hallinnassa. Esihenkilöt ovat linkkinä johdon ja työntekijöiden välillä, varmistavat muutoksen sujuvan toteutuksen ja tukevat tiiminsä sopeutumista uusiin olosuhteisiin. 

Yritykset aloittavat muutosneuvotteluja erilaisissa tilanteissa, jotka voivat johtua organisaation sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä. Haluttavat muutokset voivat olla suuria tai pieniä, mutta muutosneuvottelut ovat olennainen osa prosessia, joka auttaa organisaatiota selviytymään ja menestymään tulevaisuudessa. Olipa kyse sitten strategian päivittämisestä, uuden teknologian käyttöönotosta tai erilaisista yritysjärjestelyistä, ne voivat vaatia erilaisia muutoksia organisaation rakenteisiin ja toimintatapoihin. Yritykset joutuvat myös reagoimaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin, kuten asiakaskäyttäytymisen muutoksiin, kilpailun kiristymiseen tai uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Muutosneuvotteluja käynnistetään tyypillisesti taloudellisten haasteiden, kuten kannattavuusongelmien tai kustannussäästöjen vuoksi. Tällöin muutosneuvottelujen avulla pyritään usein sopeuttamaan toimintaa, mikä voi johtaa laajamittaisiin toimenpiteisiin, kuten organisaatiorakenteen muutoksiin tai prosessien tehostamiseen, henkilöstön vähennyksiin, jne. Tavoitteena saattaa myös olla henkilöstön osaamisen kehittäminen ja organisaation kyvykkyyden parantaminen, joilla pystytään vastaamaan paremmin muuttuviin työvaatimuksiin tai teknologiseen kehitykseen.

Oli lähtökohta sitten mikä tahansa, neuvotteluiden aikana tulisi varmistaa, että muutokset viedään läpi mahdollisimman sujuvasti ja että organisaatio on valmis kohtaamaan tulevat haasteet entistä vahvempana. 

Näkemyksemme mukaan johdon merkitys muutoksen suunnannäyttäjänä on keskiössä, ja onkin hyvä pohtia miten johto voi toimia tehokkaana esimerkkinä ja luoda positiivista muutoskulttuuria organisaatiossa muutosneuvottelujen aikana. Johdon keskeisenä tehtävä onkin luoda selkeä kuva yrityksen tulevaisuudesta ja tätä tehtävää johto pääsee muutosneuvottelujen aikana toteuttamaan. Viestinnän tärkeys muutoksessa on poikkeuksellisen suuri, ja se voi vaikuttaa ratkaisevasti muutoksen onnistumiseen. Yhteisen pääviestin ja sanaston luonti lähtee johdon näkemyksestä ja se tukee selkeää viestintää muutoksen eri vaiheissa. Oikeanlaisella viestinnällä on keskeinen rooli muutoksen hallinnassa, ja sen avulla voidaan luoda suotuisa ympäristö muutoksen onnistumiselle. Mielestämme on tärkeää pitää mielessä, että viestintä ei ole pelkästään informaation jakamista, vaan se on vuorovaikutteinen prosessi, joka vaatii kuuntelua ja avointa dialogia organisaation eri tasojen välillä. 

Esihenkilöiden rooli muutosneuvotteluissa

Muutosneuvottelut voidaan kokea organisaatiossa haastavina ja esihenkilöt ovat usein keskeisessä roolissa näissä tilanteissa. Kun tulevista muutosneuvotteluista kerrotaan, kohdistuu esihenkilötyölle erityisiä odotuksia ja paineita asioiden aikaansaamiseksi. Esihenkilöillä tulee olla valmiudet tukea johdettaviaan muutostilanteessa, jossa tietoa tulevasta on vielä hyvin rajallisesti. Kokemuksemme mukaan mitä aikaisemmassa vaiheessa esihenkilöt voidaan ottaa mukaan muutosneuvotteluprosessiin ja tarjota heille oikeanlaisia työkaluja, sitä varmemmin muutosneuvottelut onnistuvat. Epävarmuus tulevaisuudesta muutosprosessin aikana herättää monenlaisia kysymyksiä ja tunteita, joihin esihenkilöiden tulisi olla valmiita vastaamaan. Kun muutokset on päätetty ja henkilöstön kanssa neuvottelut ovat ohitse, esihenkilöt tarvitsevat erilaista tukea varmistaakseen sujuvan siirtymisen uuteen tilanteeseen. 

Esihenkilöiden keskeinen rooli muutosneuvotteluissa on kyky tukea tiimiä muutoksen läpi ja edistää positiivista ilmapiiriä. 

Summa summarum. On ilmeistä, että esihenkilöiden rooli muutosneuvotteluissa on keskeinen ja monimuotoinen – onhan heidänkin työnsä muutoksen polttopisteessä. Kuitenkin juuri heidän toiminnallaan on suuri vaikutus siihen, miten muutos koetaan organisaatiossa ja miten se lopulta toteutuu. Esihenkilöille tulee tarjota työkaluja ja menetelmiä yhteisen tilannekuvan rakentamiseen muutosneuvottelujen tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Näin heillä on mahdollisuus sitouttaa henkilöstö yhteisiin päämääriin ja seurata muutoksen edistymistä tehokkaasti. Keskeistä esihenkilötyölle on kyky tukea tiimiä muutoksen läpi ja edistää positiivista ilmapiiriä. 

Esihenkilöiden valmistautuminen muutosneuvotteluihin

Esihenkilöiden läsnäolo muutosneuvottelujen aikana on kiistattoman tärkeää, mikä voi esihenkilölle itselleen olla vaikeaa ilman hyvää valmistutumista. On siis todella tärkeää, että esihenkilöt saavat tietoa miksi tämä muutos halutaan saada aikaan, sekä myös mahdollisuuden sparrailla keskenään turvallisessa ympäristössä näitä haastavia johtamistilanteita, ennen kuin yrityksessä alkaa muutosneuvottelut. Tällöin he saisivat etukäteen harjoitella juuri niitä asioita, jotka auttavat heitä toimimaan tehokkaasti muutosneuvottelujen aikana ja niiden jälkeen. Näin he ovat valmiimpia reagoimaan erilaisiin tunnereaktioihin ja välttämään keskustelun sudenkuopat sekä yleisimmät vuorovaikutustilanteiden haasteet. 

Pohditteko organisaatiossanne mitkä tekijät auttavat onnistumaan muutoksen johtamisessa ja luomaan rakentavaa vuoropuhelua muutosneuvottelujen aikana ja jälkeen? Uskomme, että organisaation tehtävä on tarjota muutoksessa toimiville esihenkilöille työkaluja, jotta esihenkilöt pystyvät toimimaan muutoksessa ja pitää huolta niin itsestään kuin johdettavistaankin. 

Ota meihin yhteyttä niin katsotaan yhdessä, kuinka kokeneet johtamisen ja organisaatioiden kehittäjämme voivat auttaa juuri teitä muutosmatkallanne.

Sami Niemi

Senior Managing Consultant

+358 40 541 2822

Marko Saarela

Executive Consultant

+358 40 543 6622

Katriina Kalavainen

Executive Consultant

+358 50 525 0552

Organisaatioita, joiden tukena olemme olleet muutosneuvotteluiden tai organisaatiorakenteen muutoksen aikana