Esittelimme aiemmassa blogissamme TEM:lle toteuttamamme Kasvuportfolio 2.0 -hankkeen, jossa tunnistettiin ja arvioitiin 27 Suomelle potentiaalisinta tulevaisuuden kasvumahdollisuutta. Hankkeessa korostui Suomen erinomaiset edellytykset maailmanluokan kilpailukyvyn rakentamiseen ja myös selkeä tarve kasvumahdollisuuskohtaisille jaetuille visioille ja roolitetuille toimenpiteille. Tässä blogissa esittelemme kyvykkyyksiä, joita organisaatioista tulisi löytyä kestävän menestymisen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Markkinamurroksessa syntyy voittajia

Kokenutta yritysjohtajaa lainaten nyt on kyse ”voittamisesta”. Tällä hän tarkoitti sekä nopeasti muuttuneesta markkinatilanteesta selviämistä, että uusien mahdollisuuksien tunnistamista ja hyvän perustan rakentamista tulevaisuuden kasvulle.

Parhaimmillaan markkinamurrokset pakottavat yritykset uudistamaan toimintaansa tavalla, joka mahdollistaa entistä kestävämmän menestymisen. Voittamisen kulmakivenä on tunnistaa ja ratkaista markkinatarpeita uusilla tavoilla sekä löytää parhaat keinot asiakasarvon tuottamiseen. Tätä auttaa yhteinen näkemys kehittyvän markkinan mahdollisuuksista sekä kyky tehokkaasti kohdistaa toimintaa näihin. Tarvitaan strategista ketteryyttä läpi organisaation sekä osaamista viedä jatkuva kehittäminen kaikille tasoille. Lue Talouselämässä julkaistusta artikkelista lisää näkemyksistämme siitä, miten markkinamurroksesta selvitään voittajina.

Kyvykkyydet pysyvän menestymisen varmistamiseksi

Yksittäisen yritysten näkökulmasta osa TEM:n työssä tunnistetuista kasvumahdollisuuksista saattaa olla vielä kaukana kannattavasta liiketoiminnasta ja edellyttää esimerkiksi tutkimuksellista läpimurtoa. Ajankohtaisten kasvumahdollisuuksien kohdalla kysymys onkin lähinnä siitä, kuinka nopeasti uusi markkina saadaan organisoitua ja kysyntä liikkeelle. Tässä onnistumista tukee suomalaisten organisaatioiden perinteisesti hyvä yhteistyökyky uusien markkinoiden luomisessa.

Yritystasolla korostuu kyky systemaattisesti tunnistaa ja arvottaa eri kasvumahdollisuuksia sekä rakentaa perustellun näkemyksen pohjalta balansoitu kasvuportfolio, jossa huomioidaan sekä täysin uudet että nykytoiminnan kasvumahdollisuudet. Vaatimus johtoryhmän työlle kasvaa, koska heidän on samanaikaisesti varmistettava sekä tulevaisuuden tarpeisiin osuva liiketoiminnan uudistaminen, että nykytoiminnan kilpailukyky ja tämän jatkuva kehittäminen.

Esittelemme seuraavaksi kyvykkyydet ja toiminnot, jotka näemme erityisen hyödyllisenä varmistamaan kestävää menestymistä:

  • Ajantasainen tulevaisuuskuva – Kyky ennakointiin ja tulevaisuuden tarkasteluun sekä ymmärrystä muutoksen merkityksestä organisaation toimintaan. Oman tavoiteltavan tulevaisuuskuvan ja roolin muodostaminen. Yhteisen ulevaisuuskuvan jakaminen keskeisten sidosryhmien kanssa ja tarvittavien markkinamuotoilun toimenpiteiden tunnistaminen.
  • Kasvumahdollisuuksien portfoliotarkastelu – Eri mahdollisuuksien systemaattinen ja vertailukelpoinen tarkastelu kattaen sekä nykyliiketoiminnan että uudet mahdollisuudet. Tarkastelut useasta näkökulmasta balansoidun portfolion muodostamiseksi, kuten esimerkiksi liikevaihto, kannattavuus, asiakasarvo, kilpailuedun pysyvyys, strateginen sopivuus ja riskitaso. Oman organisaation kyvykkyyden nostaminen liiketoiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi.
  • Strategisten muutoshankkeiden johtaminen – Systemaattisella ja osallistavalla johtamisella vauhditetaan hankkeiden läpivientiä ja mahdollistetaan haluttujen liiketoimintahyötyjen saavuttaminen.
  • Tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen – Asiakaskokemus on aidon, vaikeasti kopioitavan kilpailuedun lähde. Asiakaskokemuksen kehittämistä on hyvä lähestyä kokonaisvaltaisesti mm. toiminta- ja ansaintamallienkehittämisen, kyvykkyyksien johtamisen ja asiakaslähtöisten prosessien kehittämisen kautta.
  • Nopea kaupallistaminen ja tehokas skaalaus – Kaupallistamisen ydin on markkinatarpeen ja asiakkaan toiminnan syvällisessä ymmärtämisessä. Systemaattisella asiakasarvon todentamisella varmistetaan tarpeellinen takaisinkytkentä kehitykseen, markkinointiin ja myyntiin sekä nopeampi sykli ideasta kannattavaan liiketoimintaan
  • Johtoryhmätyöskentely, johtamismalli ja voittava organisaatiokulttuuri – Strategista tahtotilaa ja tavoitteita tukeva organisaatiorakenne ja johtamiskäytännöt, kyky hyödyntää eri johtamiskäytäntöjä erilaisiin toimintoihin ja tiimeihin, ihmisten potentiaalisuuden hyödyntäminen, ketterä itse- ja yhteisohjautuvuus ja arvonluonti asiakkaalle.
  • Strategisten osaamisten kehittäminen – kyky pitkäjänteisesti kehittää strategista kilpailukykyä ja siihen liittyviä kyvykkyyksiä: ennakointi- ja tulevaisuusosaaminen, verkostojen johtaminen ja verkostotoiminta, vuorovaikutusosaaminen sekä vastuullisen ja kestävän kehityksen osaaminen,
  • Ekosysteemitoiminta ja markkinamuotoilu– perinteisten markkinakäytäntöjen muokkaaminen ja uusien markkinoiden luominen yhdessä sidosryhmien kanssa. Uuden markkinan kysynnän rakentamisen markkinamuotoilun keinoilla.

Verona Consulting on kumppanisi kasvustrategian luomisessa ja kasvuportfolion rakentamisessa. Meillä on monen vuoden kokemus organisaatioiden markkinamuotoilun kyvykkyyksien kehittämisestä ja markkinoiden kasvumahdollisuuksien tunnistamisesta. Olemme myös kehittäneet systemaattisen lähestymistavan tehokkaaseen ja tavoitteelliseen ekosysteemin määritykseen.

Ota yhteyttä!

Kim Kaijasilta

CEO, Verona Consulting

+358 40 564 9815