Suomella on kaikki edellytykset olla kokoaan suurempi globaaleilla markkinoilla ja selvitä voittajana toimintaympäristön myllerryksestä. Tulevaisuuden kilpailuetu syntyy kyvystä ennakoida ja konkretisoida tulevaisuuden suuntaa, ymmärtää riippuvuussuhteita ja rakentaa systemaattisesti kasvumahdollisuuksia, jotka luovat uutta markkinaa. Esittelemme tässä blogissa uudessa kasvuportfolio-hankkeessa tunnistetut Suomelle lupaavat kasvumahdollisuudet.

Näkemyksen rakentaminen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti vuoden alussa laajasti osallistavan kasvuportfolio-hankkeen tunnistamaan Suomen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Hankkeeseen osallistui noin 400 tutkimuksen, elinkeinoelämän, innovaatiopolitiikan ja -toimijoiden edustajaa. Työstä vastasi TEM ja Talent Vectia. Ratkaistavana ydinkysymyksenä oli tunnistaa Suomelle potentiaalisimmat tulevaisuuden kasvumahdollisuudet, joihin panostamalla voidaan muodostaa maailmanluokan ratkaisuja merkittäviin markkinatarpeisiin ja globaaleihin haasteisiin.

Jo helmikuussa työtä aloitettaessa oli selvää toimintaympäristön kiihtyvä muutosnopeus ja markkinamurrosten merkityksellisyys sekä vastuullisen, kestävän kehityksen nouseva rooli. Globaalin pandemian myötä kyky sopeutua ja uudistua korostuu vielä entisestään. Ryminällä tulevan ja monivaikutteisen digitalisaation lisäksi muutosta vauhdittamaan on tullut myös uusia ajureita kuten elvytysinvestointien ja regulaatio-ohjauksen kohdistuminen, muuttuvat toiminta– ja ansaintamallit sekä myös asenne- ja arvotusmuutokset. Nämä tekivät tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien tarkastelusta entistäkin merkityksellisemmän ja ajankohtaisemman.

Tarkastelun lopputuloksena syntyi 27 kasvumahdollisuutta, joille asiantuntijat tekivät kuvaukset ja joiden potentiaalisuus arvioitiin laajan osallistujajoukon toimesta hyödyntäen 1) markkinapotentiaalin, 2) Suomen kilpailukyvyn ja 3) yhteiskunnallisen merkityksellisyyden näkökulmia.

Hankkeessa korostui laaja-alaisen keskustelun sekä yhteisen ymmärryksen muodostamisen merkitys, erityisesti markkinoita muokkaavien kasvumahdollisuuksien osalta. Parhaillaan pienryhmien 1-2 tunnin virtuaalikeskustelut syvensivät ymmärrystä ja loivat uutta yhteensovitettavaa näkemystä. Tehdyt kuvaukset ja arviot antavat hyvän perustan kasvumahdollisuuskohtaisten tahtotilojen ja toimenpiteiden konkretisoinnille, joita onkin jo lähdössä liikkeelle sekä yrityskonsortio-, että tutkimus- & TKI-politiikkavetoisesti.

Suomen vahvuuksia globaalissa kilpailussa ovat energiaratkaisut, terveysinnovaatiot ja digitalisaatio. (Lähde Suomen kasvumahdollisuudet – Kasvuportfolio 2.0, TEM).

Tulosten tiivistykset

1. Puhdas ja terveellinen elinympäristö

Vihreä siirtymä kohti puhdasta ja turvallista elinympäristöä on ihmiskunnan tärkein haaste ja samalla kaikkien aikojen suurin investointi. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen hupeneminen ja saasteet pakottavat etsimään globaaleja ratkaisuja kaikkialla maailmassa. Resurssiviisaudesta on mahdollisuus luoda globaali kilpailuvaltti. Suomen keihäänkärkiä kategoriassa ovat:

 • Uusiutuvat energiamuodot, energiajärjestelmien sekä –varastoinnin ratkaisut. Ilmaston C02-tason laskemiseksi tulee päästä eroon fossiilisen hiilen käytöstä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä, mukaan lukien ilmakehässä olevan hiilidioksidin käyttöä ja kierrätystä. Uusiutuvien energiamuotojen kysynnän kehittyminen edellyttää yhtenäistä energiamarkkinaa ja tätä edistävää regulaatiota. Fossiilisen energiantuotannon voi voittaa riittävän nopeasti vain regulaatiolla, ei pelkästään markkinoiden kautta. Tarvitaankin yksi selkeä ylisektoriaalinen markkina, niin sanottu ”hiilipörssi” sektorikohtaisten regulaatioiden sijaan.
 • Puhtaan ilmanlaadun ratkaisut paikallistasolta globaaliin
 • Älykkäät liikennejärjestelmät ja logistiikka
 • Kiertotalouden kärkinä selluloosapohjaiset materiaalit (kuitupakkaukset, tekstiilit), biopohjaiset kemikaalit, maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen ja suljetut materiaalien kierrot (esim. muovi, metalli ja mineraalit)

Nousevia teemoja:

 • Terveellinen, turvallinen ruokaketju  
 • Jalostusarvon lisääminen mineraalitalouden (mm. akkuraaka-aineet) arvoketjuissa, palvelukonsepteissa ja palvelutuotteissa
 • Puhtaan veden tuotanto ja vesihuollon kokonaisratkaisut ml. jätevesien puhdistus ja hyödyntäminen uusiokäyttöön.
 • Vetytalous

2. Arvonluonnin uudet muodot

Kaiken digitalisaatio ja datan käyttö luovat uusia liiketoimintamalleja ja mahdollistavat toimialojen murroksia. Teknologian kehittyminen, automaation, robotisaation ja etävalmistuksen parempi hyödyntäminen palvelullistaa liiketoimintaa kaikilla aloilla, laajentaen myös tuotannollisten yritysten ansaintamalleja. IoT ja sensoriteknologia mahdollistavat datan keräämisen uusilta alueilta. Teknologiaosaamisen rinnalle tarvitaan kykyä ymmärtää ja tuottaa palveluita ja tuotteita asiakkaiden ja kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Uudistumisessa luovuuden merkitys korostuu. Suomen keihäänkärkiä kategoriassa ovat:

 • Teollisuuden digitalisaatio, IoT, tekoäly, automaatio, anturiteknologiat, analytiikka
 • Kestävät datakeskusratkaisut
 • Peliteollisuus

Nousevia teemoja:

 • Datan kerääminen, hyödyntäminen ja suojaaminen sekä dataan pohjautuvat uudet liiketoimintamallit
 • Tulevaisuuden organisoitumismallit sekä työn uudet muodot kuten epätyypilliset työsuhteet, virtuaalitiimit, itse- ja yhteisohjautuvuus, ekosysteemit.
 • Elämyksellisyyden kasvattaminen matkailussa ja hyvinvointipalveluissa
 • Teollinen muotoilu, virtuaaliset prototyypit ja simuloinnit

3. Toimiva, hyvinvoiva yhteiskunta

Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys kasvun ja hyvinvoinnin perustana nojaavat vähäpäästöiseen rakennettuun ympäristöön, älykkääseen liikkumisen muotoihin sekä toimivaan ja turvalliseen tietoverkkoinfrastruktuuriin. Väestön ikääntyminen, pandemiat sekä ihmisten eriarvoisuuden vähentäminen luovat globaalit markkinat terveysteknologialle, lääkekehitykselle sekä yksilöiden ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäville ratkaisuille. Suomen keihäänkärkiä ovat:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin innovaatiot: terveysteknologia, diagnostiikka ja potilastietojärjestelmät.
 • Lääkekehitys (erityisesti syöpähoito, sydän- ja verisuonitaudit, harvinaissairauksien lääkehoito)
 • Turvalliset ja energiatehokkaat tietoverkot  
 • Rakennettu ympäristö 
 • Terveellinen, turvallinen ruoka  
 • Koulutuksessa ja työelämässä hyödynnettävät innovatiiviset oppimisratkaisut 

Nousevia teemoja

 • Urbaani ekologinen teollinen puurakentaminen
 • Yksilölliset hyvinvointiratkaisut, elämänhallinta, kuntoutus  

Kasvumahdollisuuksien kuvaukset ja tarkastelun tulokset löytyvät koottuna TEM:n sivuilla.

Ota yhteyttä!

Kim Kaijasilta

CEO, Verona Consulting

+358 40 564 9815