Milloin testamentti kannattaa tehdä ja mitä siinä tulee ottaa huomioon? 

Testamentti on tahdonilmaisu, jolla määräät kenelle sinun omaisuutesi menee kuolemasi jälkeen. Vaikka kuolemanjälkeisten asioiden miettiminen tuntuisi epämiellyttävältä tai ennenaikaiselta, testamentti on monessa elämäntilanteessa tarpeellinen. Perintökaaressa on säännökset siitä, kenelle omaisuutesi menee, jos testamenttia ei ole.  Heitä kutsutaan lakisääteisiksi perillisiksi. Valitettavasti lain määräykset eivät aina vastaa perheiden tarpeita, jolloin ratkaisuna on testamentin tekeminen.  

Jotta testamentti olisi pätevä, se on tehtävä määrämuotoisena. Jo pelkästään tästä syystä on hyvä tehdä testamentti yhdessä juristin kanssa. Netistä ladattua testamenttia ei voi suositella kenellekään, sillä hyvä testamentti on mietitty ja räätälöity sinun ja perheesi tilanteen mukaan.  

Hyvä testamentti on räätälöity sinun ja perheesi tilanteen mukaan

Kuka voi tehdä testamentin? 

Testamentin voi tehdä lähtökohtaisesti jokainen 18 vuotta täyttänyt ihminen, joka ymmärtää testamentin merkityksen. 15-vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin sellaisesta omaisuudesta, jonka on itse ansainnut omalla työllään. 

Kuka sinut perii? 

Ensisijaisia lakisääteisiä perillisiäsi ovat rintaperilliset, eli lapset, lapsenlapset, ja niin edelleen suoraan alenevaa polvea olevat jälkeläisesi. Heitä suojaa myös ns. lakiosa, eli testamentista huolimatta he voivat vaatia itselleen puolta perintöosastaan. Jos sinulla ei ole rintaperillisiä, mutta olet avioliitossa, sinut perii aviopuolisosi. Jos kuolet lapsettomana sinkkuna, sinut perivät vanhempasi, isovanhempasi, sisaruksesi tai sisarusten lapset sen mukaan, kuka heistä on elossa sinun kuollessasi. Serkku ei kuitenkaan lukeudu perillisten joukkoon.  Perheenjäsenistä on hyvä muistaa se, että avopuoliso tai avo- ja aviopuolison lapsi eivät ole lakisääteisiä perillisiäsi.  

Testamenttityypit 

Testamentit jaetaan eri ryhmiin riippuen siitä, mistä asioista testamentissa määrätään. Jaotteluun vaikuttaa esimerkiksi se, saako testamentilla omistusoikeuden vai rajoitetumman oikeuden omaisuuteen.  Käyttöoikeustestamentilla testamentinsaajalle annetaan testamentissa tarkemmin määritelty käyttö-, hallinta- tai tuotto-oikeus omaisuuteen, mutta ei omistusoikeutta.  Omistusoikeus menee tällöin yleensä joko lakimääräiselle perilliselle tai testamentissa määrätylle muulle saajalle. Erilaisia käyttö-, hallinta- tai tuotto-oikeusmääräyksiä käytetään testamentissa perintöverosuunnitteluun, mutta myös turvaamaan esimerkiksi testamentinsaajan asumista tai elantoa silloin, kun lakimääräinen perimys ei sitä turvaa.  

Puolisot tekevät usein ns. keskinäisen testamentin. Tällöin puolisoiden testamentti on yhteisessä testamenttiasiakirjassa. Usein puolisoilla on yhteisiä määräyksiä siitä, miten heidän omaisuutensa kanssa on meneteltävä. Testamentissa voi olla myös kummankin puolison omia määräyksiä. Keskinäinen testamentti ei kuitenkaan ole puolisoilla pakollinen, joten kumpikin puoliso voi myös tehdä oman testamentin tai vain toinen puolisoista voi tehdä testamentin.    

Testamentti voi olla yleistestamentti tai erityistestamentti, eli legaatti. Yleistestamentissa tekijä jakaa koko omaisuutensa tai murto-osan siitä tietylle henkilölle. Erityistestamentilla eli legaatilla puolestaan tekijä osoittaa tietyn esineen tai rahasumman testamentinsaajalle. Testamentti voi myös olla näiden yhdistelmä. Testamentin luokittelu vaikuttaa siihen, onko testamentinsaaja kuolinpesän osakas, eli oikeutettu osallistumaan kuolinpesän hallintoon.  

Milloin kannattaa tehdä testamentti? 

Testamenttia on syytä harkita etenkin seuraavissa tilanteissa:  

Kun asut avoliitossa eikä sinulla ole lapsia 

Avopuolisosi ei ole lakisääteinen perillisesi. Jos sinulla olisi lapsia, he perisivät sinut. Muussa tapauksessa sinut perivät yleensä vanhempasi. Jos asuntonne on hankittu teidän kummankin nimissä, avopuolisosi omistaa ja hallitsee omaa osuuttaan, mutta sinun osuutesi menee vanhemmillesi. Avolesken arjen turvaamiseksi saattaa riittää pelkästään hallintaoikeustestamentti, joka on perintöverotuksen kannalta edullisempi vaihtoehto. On kuitenkin hyvä pohtia, onko pelkän verosuunnittelun takia järkevää muodostaa taloudellista sidettä avopuolisosi ja vanhempiesi välille mahdollisesti vuosikausiksi.  

Kun olet avioliitossa eikä sinulla ole lapsia 

Jos kuolet ja sinulla ei ole lapsia, sinun lakimääräinen perillisesi on aviopuolisosi. Hän perii sinut, vaikka teillä olisi avioehto tai esimerkiksi vanhempasi olisivat sulkeneet avio-oikeuden pois lahjoittaessaan sinulle perheyrityksen osakkeita. Testamentilla voit varmistaa perhevarallisuuden pysymisen suvussasi. Puolisosi taloutta voi turvata käyttöoikeustestamentin avulla. 

Kun elät uusperheessä  

Uusperheelliselle on järkevää tehdä testamentti kahdesta syystä: jos testamentin tekijä haluaa varmistaa omaisuuden pysyvän omassa suvussaan tai päinvastoin, jos tekijä haluaa varmistaa omaisuuden siirtymisen myös bonuslapsille, eli puolison lapsille. Myös puolison taloudellinen asema riippuu siitä, oletteko avioliitossa ja onko teillä avioehtoa.  

Kun haluat varmistaa lastesi perinnön 

Se, että testamentilla voi sulkea pois lapsen puolison tai tulevan puolison avio-oikeuden, on monelle tuttu asia. Testamentilla voit varmistaa myös sen, että jos lapsesi sinut perittyään kuolee ilman omia lapsia, omaisuutesi menee hänen sisaruksilleen, eikä ex-puolisollesi lapsen toisena vanhempana.  

Kun sinulla ei ole lakisääteisiä perillisiä 

Jos sinulla ei ole lakisääteisiä perillisiä etkä ole tehnyt testamenttia, omaisuutesi menee lain mukaan valtiolle.  Tällaisessa tilanteessa voit miettiä, haluatko omaisuutesi menevän mieluummin esimerkiksi kummilapsille, hyvätekeväisyyteen tai muulle hyväksi katsomallesi saajalle.  

Kun mietit perintöverosuunnittelua tai yrityksesi sukupolvenvaihdosta 

Järkevällä testamentilla on mahdollista myös vaikuttaa testamentinsaajien perintöverotukseen.  Tavallisia keinoja ovat erilaiset käyttö-, hallinta- ja tuotto-oikeusmääräykset sekä sukupolvenylitykset silloin kun testamentintekijän omatkin lapset alkavat olla jo keski-iän ylittäneitä. Yrittäjäperheissä on tärkeää muistaa testamentin tuomat mahdollisuudet sukupolvenvaihdosta turvaavana välineenä yrityksen kaikissa elinkaaren vaiheissa.  

Lopuksi 

Hyvässä testamentissa on luonnollisesti mietitty nykytilaa, mutta siinä pyritään myös ennakoimaan tulevaa. Testamenttia olisi hyvä kuitenkin käydä läpi muutaman vuoden välein asiantuntijan kanssa, ja erityisesti silloin, kun oma tai testamentinsaajan elämäntilanne muuttuu.  Testamentti ei välttämättä määrittele yksin omaisuutesi saajia, joten samassa paketissa sinun kannattaa tarkistaa mahdollisen avioehtosopimuksen ja henkivakuutuksen sisältö ja vaikutukset. Lisäksi on hyvä muistaa, että vaikka olet elossa, voit menettää toimintakyvyn väliaikaisesti tai pidemmäksi aikaa, jolloin voit määrätä omaisuutesi hoidosta edunvalvontavaltuutuksella. Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jossa voit valtuuttaa haluamasi henkilön huolehtimaan asioistasi sen varalta, että ole siihen itse enää kykenevä.  

Haluaisitko lisää tietoa testamentista ja sen laatimisesta?

Lähetä kysymyksesi alla olevan lomakkeen kautta ja palaamme Teille pian. Olemme täällä Teitä varten. 

Ota yhteyttä asiantuntijaan

No employees found

Sinua saattaisi myös kiinnostaa