Dokumentti ”In Search of Greatness” tuo esille, kuinka urheilijalegendojen menestymistä selittää pitkälti heidän aito halunsa oivaltaa mistä lajissa on kyse. Tästä syystä he kykenevät soveltamaan ydinkyvykkyyksiään poikkeuksellisen hyvin. Sama pätee myös erityisen menestyviin organisaatioihin. Niillä on aito halu ymmärtää mistä arvonluonnissa on kyse ja kyky uudistaa toimintaansa. Organisaation uudistumis- ja oppimiskyky onkin tulevaisuudessa yhä kriittisempi menestystekijä toimintaympäristön muutosvauhdin kiihtyessä. Strategian toteutus nimittäin edellyttää aina muutosta.

Hyvän strategian ytimessä on rohkeus ja kyky tarkastella tulevaisuuden mahdollisuuksia ja menestymisen malleja avoimesti

Urheilijalegendoilla ja erityisen menestyvillä organisaatioilla on kyky nähdä mahdollisuuksia, joita muut eivät näe sekä kyky kohdistaa huomio ja panostukset tekijöihin, jotka ratkaisevat menestymisen.

Uudistumista ja rohkeaa kasvua hakevan strategian laadinta vaatii kykyä nähdä uusia kytköksiä eri asioiden välillä ja avointa mieltä. Strategian tärkein vaihe on se, kun uskalletaan unelmoida rohkeasti. Se hetki, kun sukelletaan mahdollisuuksien avaruuteen ilman näkemystä siitä, miten sinne päästään ja onko se edes mahdollista. Se hetki, kun menneisyys tai nykyhetki eivät rajoita tulevaisuuden mahdollisuuksien näkemistä.

Usein organisaatiot kaipaavat apua omien vakiintuneiden ajatusmallien ja toimintatapojen haastamisessa. Miten luoda tilaa uusille ajatuksille ja kasvattaa kykyä ajatella olemassa olevan yli? Uutta kehittävän ajattelun tiellä on usein kiire, kärsimättömyys sekä omat rajoittavat uskomukset. Strategiatyön aikataulu on liian tiukka. Halutaan saada nopeasti jotakin aikaiseksi, minkä vuoksi valinnat toiminnan suunnasta ja painopistealueista tehdään sukeltamatta mahdollisuuksien avaruuteen.

Rajoittavat uskomukset puolestaan johtavat usein siihen, että omat tai muiden esittämät rohkeat maalaukset tulevaisuudesta tulevat helposti sivuutetuksi. Mietitään liian herkästi konkreettisia keinoja, joilla maalattu tulevaisuus olisi saavutettavissa tai annetaan liikaa painoarvoa uudistumiseen liittyville haasteille ja riskeille. Onkin hyvä pohtia, milloin päätöksentekoa kannattaa viivästyttää ja milloin edetä suoraviivaisemmin. Ylipäätään on tärkeää tunnistaa keinot, jotka auttavat aktivoimaan aivojen luovaa puolta ja laajentamaan ajattelua.

Strategiatyössä tulisi käyttää riittävästi aikaa luovaan pohdintaan ja rajoittavien uskomusten haastamiseen, jotta oivalluksia tulevaisuuden menestymisen malleista syntyisi.

Halu oppia ja uudistua ruokkii menestystä

Hyvin usein ennalta laadittu suunnitelma ei yksistään riitä strategian toteuttamiseksi. Hyvälle strategialle on ominaista, että päämäärä ei käänny ylösalaisin toimintaympäristön muuttuessa. Sen sijaan muutokset vaikuttavat lähinnä keinoihin tuottaa asiakasarvoa ja käynnistävät toisenlaisen etenemistavan kohti tavoitetilaa.

Urheilijalegendojen kestävän menestyksen takana on kyky suoriutua muita paremmin yllättävissä ja paineen alaisissa tilanteissa. He eivät ainoastaan hio tekniikkaansa ja motoriikkaansa, vaan harjoittavat menestymistä eri olosuhteissa. Tästä syystä he pystyvät nopeasti mukauttamaan toimintaansa ja valitsemaan parhaat keinot päämäärän saavuttamiseksi. Samat lainalaisuudet pätevät myös erityisen menestyviin organisaatioihin. Eri selvitysten (mm. Henderson Institute ja McKinsey) mukaan vuoden 2008 jälkeen parhaiden menestyivät ne yritykset, jotka valmistautuivat aikaisemmin, kykenivät tekemään leikkauksia nopeammin ja rakentamaan uutta kasvua.

Pelilukutaidon ja reagointinopeuden parantaminen edellyttää uudistumis- ja oppimiskyvyn vahvistamista läpi organisaation. Erityisesti tulisi vahvistaa kykyä nähdä kytköksiä ja syventää ymmärrystä (toiminnan) syyseuraussuhteista. Strategian toteutumisen ja edistymisen seurannan aikana tulisi hakea ymmärrystä mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten hyvin strategiset kehitysteemat edistyvät ja vaikuttavat tavoitteiden toteutumiseen?
  • Mitkä toimintamalit estävät ja hidastavat tavoitteiden saavuttamista?
  • Miten niitä tulisi uudistaa?

Syntyneet oivallukset tulee tehdä näkyväksi koko organisaatiolle.

Onkin tärkeää suunnitella organisaation toimintarakenteet sellaisiksi, jotka mahdollistavat oppimisen ja ketteryyden. Lisäksi organisaatiokulttuurin tulee kannustaa uudistumiseen, ymmärryksen lisäämiseen ja oppimisen syventämiseen. Strategian toteutus edellyttää muutosta. Kulttuurin tulisi kannustaa kokeiluihin ja pinttyneiden toimintatapojen rohkeaan haastamiseen. Vauhdittaakseen tavoitteiden saavuttamista ajatus-, käyttäytymis- ja toimintamalleja tulisi lähtökohtaisesti uudistaa, ellei ole aukotonta näyttöä totuttujen mallien ylivertaisuuden puolesta.

Linkki blogissa mainittuun dokumenttiin: ”In Search of Greatness”. Se on nähtävillä myös Yle Areenassa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

No employees found