Koronatilanne ja sitä seurannut  muuttunut markkinatilanne luovat hyvät edellytykset yrityskauppojen toteutukselle. Markkina suosii ostajia, joilla on niin visiota ja likviditeettiä kuin vankalla pohjalla olevia strategisia tavoitteita. Vakavaraisille yrityksille koronavirusepidemian aiheuttama laskusuhdanne tarjoaa mahdollisuuden päästä kiinni mielenkiintoisiin kohteisiin. Samalla kun haetaan kasvua yrityskaupoilla, on hyvä varmistaa, että kauppa palvelee strategisia tavoitteita ja kauppojen taustalla olevat synergiat johdetaan käytäntöön suunnittelemalla parhaiten tarkoitukseen sopiva johtamisjärjestelmä.

Yrityskaupat ovat mahdollisuus joka tulee hyödyntää heti

Useat asiakkaamme tarkastelevat aktiivisesti mahdollisuuksia yrityskauppoihin, kun markkinat ovat murroksessa. Koronavirusepidemian luodessa uusia mahdollisuuksia yritysostojen ja muiden yritysjärjestelyiden osalta, on oikea aika kartoittaa vaihtoehtoja kasvattaa liiketoimintaa yrityskaupalla tai lyöttäytyä yhteen toisen samalla alalla toimivan toimijan kanssa.

On kuitenkin syytä noudattaa tiettyä varovaisuutta; yrityskauppojen taustasyynä ei tulisi koskaan olla vain kohteen halpa hinta vaan kauppojen tulisi aina tukea selkeää strategista suunnitelmaa. Oikean kohteen löytyessä voidaan etsiä kasvumahdollisuuksia ja synergiahyötyjä ja siten saavuttaa merkittävää kilpailuetua yhdistämällä tuotantoa ja osaamista. Arvioitaessa yrityskauppamahdollisuuksia on syytä kiinnittää huomiota:

•            Ostokohteen tuottonäkymään ja koronan vaikutuksiin (due diligence)

•            Yleiseen kehitykseen alalla

•            Omistajastrategiaan

Keskuspankkien elvytyspolitiikan ansiosta yrityskauppoihin on saatavilla hyvin rahoitusta, korkotaso on alhaalla ja markkinoilla riittää likviditeettiä. Poikkeustilanteen seurauksena markkinoilla on kiinnostavia ostokohteita ja rahoituksen hyvä saatavuus luo mahdollisuuksia kannattaviin yritysostoihin. Kauppamahdollisuuksia arvioitaessa on tarkasteltava huolellisesti ostokohteen tuottonäkymää ja sitä, onko koronan vaikutukset jo realisoituneet vai ovatko vaikutukset vielä piileviä? Tämän tarkastelun tärkeänä apukeinona toimii taloudellinen due diligence -tarkastus. Yrityskaupan yhteydessä on syytä myös tarkastella sekä nykyistä että tulevaa organisaatiorakennetta ja tarvittaessa päivittää sitä yrityskaupan yhteydessä.

Omistusta vaihtaneissa tai organisaatiomuutoksen kohteena olleissa yrityksissä on yleensä suurta kasvuhalukkuutta ja tämä kasvupotentiaali on syytä hyödyntää myös käytännön tasolla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksen päätöksentekorakennetta ja johtamisjärjestelmää kannattaa suunnitella jo hyvissä ajoin.

Johtamisjärjestelmä luo pohjan yrityskaupan kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi

Kasvupotentiaalin ja synergiaetujen realisoimiseksi tarvitaan sekä myyjän että ostokohteen yhteistyötä ja johtamisjärjestelmän rakenteen hahmottamista riittävän ajoissa. Tämä on keskeistä yhteistyön onnistumiselle ja avainhenkilöiden sitouttamiselle muutokseen.

Johtamisjärjestelmän suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi se, miten varsinainen yrityskauppa ja sen tuloksena tapahtuva yritysjärjestely toteutetaan. Yhtiöiden toimintojen yhteen sulauttaminen vaatii merkittävästi enemmän tarkastelua ja johtamisjärjestelmän rakentamiseen liittyviä panostuksia kuin esimerkiksi suora osakekauppa, jossa erillisten yritysten välinen päätöksenteko on eriytetty.

Erilaisissa yritysjärjestelyissä on kuitenkin keskeistä se, miten yritysjärjestelyn taustalla olevien synergiaetujen hyödyntämiseksi määritellään organisaation rakenne, keskeiset johdettavat asiat ja henkilöt avainpositioihin. Se voi tarkoittaa avainpositioita group -tason johtoryhmässä, tytäryhtiöiden johtoryhmässä tai yhtiön hallituksessa. Keskeistä on se, mitä yrityskaupalla tavoitellaan ja mikä johtamisjärjestelmä parhaiten palvelee tätä tavoitetta.

Kun rakenne, keskeiset roolit, johdettavat asiat ja avainhenkilöt ovat päätetty, tehostuu yrityskaupan tavoitteiden saavuttaminen merkittävästi. Samalla varmistetaan, että molemmat organisaatiot kokevat hyötyvänsä synergiaeduista esimerkiksi rahallisesti, aseman kautta tai arvostuksena.

Onnistunut yrityskauppa turvaa jatkuvuuden, luo kasvua ja on paikka uudistua. Kun omistajavaihdokseen on valmistauduttu hyvin, kauppa palvelee strategisia tavoitteita, tuottonäkymistä ollaan selvillä ja kasvupotentiaali hyödynnetään toimivan johtamisjärjestelmän avulla. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja kaupasta saadaan parhaat mahdolliset hyödyt irti.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Timo Hiltunen

CEO, Tax & Legal, Wealth Planning

+358 50 414 8050