Tausta

Verohallinto on tarjonnut pitkään tiedotusvälineille palvelua, jossa heille on pyynnöstä toimitettu tuloverotuksen julkisia tietoja vähintään 100.000 euroa veronalaista ansio- ja/tai pääomatuloa ansainneista henkilöistä. Tietojen toimittamisella Verohallinto on halunnut tukea mediassa käytävää yhteiskunnallista keskustelua verotuksesta, mutta mitään lakisääteistä velvollisuutta luovuttaa tietoja Verohallinnolla ei ole ollut.

Verohallinto päätti vuonna 2019, että vähintään 100.000 euroa veronalaista tuloa ansainneilla on oikeus vastustaa julkisten verotietojen välittämistä tiedotusvälineille. Luovutusta vastustaneiden tietoja ei luovutettu tiedotusvälineille. Lisäksi Verohallinto katsoi, että tietoa vastustamisoikeutta käyttäneiden henkilöllisyydestä ei voitu luovuttaa tiedotusvälineille. Tulkinta perustui vuonna 2018 voimaan astuneeseen EU:n tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation ”GDPR”).

 Vastustamisesta huolimatta verotiedot olivat – ja ovat edelleen – julkisia. Verohallinnon linjaus merkitsi ainoastaan sitä, että vastustamisoikeuttaan käyttäneiden tietoja ei luovutettu tiedotusvälineille verohallinnon toimesta.

Verohallinnon päätökset

GDPR 21 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu mm. yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen. Käsittelyä vastustaneen henkilön henkilötietoja voidaan käsitellä vain GDPR 21 artiklassa erikseen määrätyssä laajuudessa.

Verohallinto tulkitsi GDPR 21 artiklaa siten, että tieto vastustamisoikeuden käyttämisestä oli salassa pidettävä ja Verohallinnon aiemmilla päätöksillään hyväksymä henkilötietojen käsittelyn vastustaminen esti käsittelyä vastustaneiden verotietojen luovuttamisen tiedotusvälineille. Tiedotusvälineet riitauttivat nämä perusteet.

Hallinto-oikeuden päätökset

Hallinto-oikeus totesi ensinnäkin, että julkisten verotietojen luovuttaminen medialle ei kuulu Verohallinnon lakisääteisiin tehtäviin, jolloin tietojen luovuttamista on edelleen oikeus pätevästi vastustaa. Verovelvollinen voi siis edelleen vastustaa tietojensa sähköistä luovutusta tiedotusvälineille. Tiedot ovat myös edelleen julkisesti saatavissa verotoimistosta pyynnöstä. Päätös korostaa tältä osin myös sitä, ettei verovelvollisten tietojen luovuttaminen sähköisesti journalistisiin tarkoituksiin ole Verohallinnon velvollisuus, vaan enemminkin tietynlainen vapaaehtoinen lisäpalvelu.

Toiseksi hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että verotietojensa luovutusta vastustaneiden henkilöiden nimet ovat julkista tietoa. Verohallinto on siten velvollinen luovuttamaan pyynnöstä listan niistä henkilöistä, jotka ovat vastustaneet verotietojensa luovuttamista tiedotusvälineille.

Ratkaisun vaikutukset

Kuten Verohallintokin toteaa hallinto-oikeuksien päätöksiä koskevassa tiedotteessaan, verovelvollisen kannalta hallinto-oikeuden päätökset johtavat kovin ristiriitaiseen lopputulokseen. Yhtäältä verovelvollisella on edelleen oikeus pätevästi vastustaa verotietojensa luovuttamista – toisaalta Verohallinto on velvollinen pyynnöstä luovuttamaan tiedot vastustamisoikeuttaan käyttäneistä henkilöistä.

Päätökset koskivat verovuoden 2018 tuloverotuksen julkisia tietoja. Samaa käytäntöä noudatettiin myös verovuoden 2019 tietojen osalta, joten päätöksellä on vaikutusta myös niiden luovuttamiseen. Koska hallinto-oikeuden päätöksistä voidaan valittaa 30 päivän valitusajan puitteissa, Verohallinto ei vielä luovuta niiden henkilöiden nimiä, jotka ovat käyttäneet vastustamisoikeutta aikaisempina verovuosina. Verovuoden 2020 verotietojen luovutuksia koskevia päätöksiä tullaan tekemään tulevien viikkojen aikana ja Verohallinto tulee tiedottamaan niistä tarkemmin julkisesti.

Verohallinto voi edelleen valittaa päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Odotamme, että Verohallinto tulee tiedottamaan myös tästä tehtyään päätöksensä asiassa.

Mikäli Verohallinto ei tee valitusta asiasta, tullaan jatkossa toimimaan hallinto-oikeuden päätösten viitoittamalla tiellä. Tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että vuosien 2018 ja 2019 verotuksessa vastustamisoikeutta käyttäneiden nimet tullaan luovuttamaan tiedotusvälineille toukokuun lopulla.