”Yritys ja omistaja hyötyvät asiantuntevista neuvoista silloin, kun menee hyvin. Mutta aivan erityisen arvokkaita ne ovat silloin, kun ei mene. ”

Me Veronalla olemme aina halunneet kulkea asiakkaidemme rinnalla kaikissa yrittäjyyden ja omistamisen elinkaaren eri vaiheissa. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme asiakkaidemme luotettava kumppani niin menestyksen huipulla kuin ylitsepääsemättömältä vaikuttavassa kriisitilanteessakin.

Koronaepidemia on vaikuttanut asiakkaidemme arkeen nopeudella, jota ei aiemmin ole koettu. Kriisitilanteen seurauksena yritykset ovat joutuneet kehittämään lennosta uusia toimintamalleja ja sopeuttamaan toimintaansa hiipuneeseen kysyntään. Samaan aikaan sijoittajat ovat kärsineet mittavia tappioita markkinoiden turbulenssin myötä.

Olemme asiakkaidemme tukena erilaisissa muutostilanteissa, oli kyse sitten markkinatilan muutosten hyödyntämisestä tai tilanteen aiheuttamien pakollisten järjestelyjen toteuttamisesta. Yhdessä asiakkaan kanssa voimme löytää ratkaisun myös umpikujalta tuntuvassa tilanteessa. Tästä syystä mottomme onkin ”optimisti ei pety”.

Vaikka tilanne on vakava, haluamme nähdä vallitsevassa tilanteessa myös sen hopeareunuksen. Nyt voi olla juuri oikea aika tehdä sellaisia ratkaisuja tai muutoksia, jotka normaalitilanteessa eivät olisi mahdollisia tai kannattavia. Ehkä kriisi onkin mahdollisuus oppia, kehittyä ja luoda uutta!

Seuraavassa näkemyksiämme koronaepidemian mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joissa pystymme asiakkaitamme auttamaan:

Toimivan riskienhallinnan korostuminen

Yhtiön toiminnan kannalta suotuisa omistusrakenne voi tuoda yhtiölle ja sen omistajille merkittäviä hyötyjä positiivisissa markkinaolosuhteissa. Yhtiön liiketoimintaan tai sen osiin kohdistuvat ja koronapandemian myötä kasvaneet riskit saattavat kuitenkin herättää kysymyksiä siitä, onko riskienhallinta optimoitu nykyisessä yhtiörakenteessa.

Erityyppisiä riskienhallintaan liittyviä pulmia voidaan ratkoa yritysjärjestelyillä; esimerkiksi yhtiöiden sulautumisella voidaan pelastaa koronan myötä vaikeuksiin joutunut yhtiö, sen liiketoiminta ja työntekijät. Toisaalta esimerkiksi jakautumisilla tai liiketoimintasiirroilla voidaan suojata eri liiketoimintoja, niiden osia tai kertyneitä voittoja, mikäli tietyn liiketoiminnan riskit ovat kasvaneet poikkeustilan myötä holtittomasti. Korkeariskisen liiketoiminnan eriyttäminen matalariskisemmästä voi olla monissa tilanteissa kannattavaa, mutta tässäkin tulee samalla kiinnittää huomiota kokonaisuuteen ja muutosten vaikutuksiin myös tulevaisuudessa.

Yhtenä riskienhallinnan elementtinä voidaan myös pitää avaintyöntekijöistä kiinni pitämistä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi sitouttamalla yhtiölle tärkeän ihmisen yhtiöön osakeomistuksen avulla. Sitouttamisen esitoimena eriytetään joskus liiketoiminta muusta toiminnasta esimerkiksi liiketoimintasiirrolla, mutta sitouttaminen voidaan luonnollisesti tehdä myös suoraan olemassa olevaan yhtiöön. Nyt vallitsevassa tilanteessa saattavat sitouttamisen kustannukset yhtiön tilanteesta riippuen olla tavallista alhaisemmat.

Yritysten, omistajien ja heidän perheidensä riskienhallinnan tarpeeseen vastatakseen Verona on lisäksi tuonut Suomeen uudenlaisia riskivakuutuksia. Nämä ns. korkean riskiturvan vakuutukset sopivat erityisen hyvin perheyrittäjille, kasvuyhtiöiden osakkaille ja ne ovat myös apuna yrityskaupoissa, joissa ostettavan yrityksen avainhenkilöriski on erityisen suuri. Lisäksi korkean riskiturvan vakuutukset sopivat varakkaille suomalaisille sijoittajille. Riskivakuutuksilla saadaan turvaa esimerkiksi tilanteisiin, joissa yhtiön tuloksentekokyky on vahvasti sidoksissa avainhenkilöön, tai omistajan yllättävä kuolema aiheuttaisi perillisille kohtuuttoman verotaakan, josta selvitäkseen jouduttaisiin realisoimaan merkittäviä määriä perheen varallisuutta.

Voimakkaasti muuttuvassa markkinatilanteessa on syytä tarkastella myös mahdollisuuksia hyödyntää kapitalisaatiosopimuksia tai sijoitusvakuutuksia. Olemassa olevia vakuutussopimuksia voidaan käyttää esimerkiksi tappioiden hyödyntämiseksi tai tasaamiseksi, tai toisaalta voidaan käyttää markkinatilanne hyväksi ja avata uusi tai tehdä lisäsijoituksia vanhaan.