VERONA Q&A – uutiskirje uudistui

VERONA Q&A VOL. I                            

Kysymyksiä, vastauksia ja vinkkejä verotukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Asiantuntijoina Veronalaiset itse. Tässä ensimmäisessä Verona Q&A:ssa veroasiantuntija Henri Heikkonen avaa KHO:n uusinta päätöstä luottamuksensuojan laajuudesta ja Päivi Ahanen-Raitio selittää miksi verotuspäätöksen tarkistaminen kannattaa.

 


 

LUOTTAMUKSENSUOJA VEROTUKSESSA

 Verotusmenettelystä annetun lain mukaan asia on ratkaistava verovelvollisen eduksi, jos verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti. Lisäedellytyksenä on, että asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä. Tätä kutsutaan luottamuksensuojaksi. Lainsäännöksen tarkoituksena on varmistaa, että verovelvollinen voi luottaa Verohallinnon ohjeisiin ja ratkaisuihin. Korkein hallinto-oikeus on antanut uuden ratkaisun luottamuksensuojan laajuudesta. (KHO 2018:122)

 

Kerro Korkeimman hallinto-oikeuden uusimmasta päätöksestä?

Ratkaisussa oli kyse perheyrityksen sukupolvenvaihdoksesta. Vuonna 2011 perheen isä oli hakenut Verohallinnolta ennakkoratkaisua siitä, sovelletaanko lahjoihin sukupolvenvaihdoshuojennusta, jos isä lahjoittaa kolmelle lapselleen kullekin 489 kappaletta perheyhtiön osakkeita. Päätös oli myönteinen, lahjat toteutettiin ja verohuojennus myönnettiin.

Vuonna 2017 perhe haki uutta ennakkoratkaisua siitä, sovelletaanko sukupolvenvaihdoshuojennusta, jos isä lahjoittaa lisää perheyhtiön osakkeita kolmelle lapselleen. Ennakkoratkaisupäätös saatiin tällä kertaa kahden lapsen osalta negatiivisena.

Sukupolvenvaihdoksen verohuojennuksen edellytyksenä on se, että lahjansaajat jatkavat yritystoimintaa lahjaksi saamillaan osakkeilla. Vuoden 2011 ennakkoratkaisupäätöksessä Verohallinto oli katsonut, että yritystoiminnan jatkumisedellytys täyttyy, kun osakkeita lahjaksi saavaa lapset toimivat yhtiöön perustetun hallintoneuvoston jäseninä. Vuoden 2017 ennakkoratkaisupäätöksessään Verohallinto oli asettunut toiselle kannalle: hallintoneuvoston jäsenenä toimiminen ei yksin riitä täyttämään verohuojennuksen vaatimusta yritystoiminnan jatkamisesta.

Verohallinto vetosi uudessa ennakkoratkaisupäätöksessään korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun vuodelta 2016. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun (KHO 2016:173) mukaan hallintoneuvoston jäsenenä toimiminen ei täytä sukupolvenvaihdoksen verohuojennuksen edellytystä yritystoiminnan jatkamisesta.

Nyt käsillä olevassa ratkaisussa oli siis kyse siitä, saako perhe luottamuksensuojaa vuoden 2011 ennakkoratkaisupäätöksen perusteella, vaikka tämän jälkeen on tullut korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, jonka mukaan asia tulisi ratkaista perheelle epäedullisella tavalla.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian siten, että luottamuksensuojaa ei myönnetä eikä lahjoitukseen sovelleta sukupolvenvaihdoshuojennusta. Perusteluna korkein hallinto-oikeus toteaa:

Viranomainen voi muuttaa vakiintuneeksikin muodostunutta käytäntöään sikäli kuin siihen on olemassa perusteltu syy, kuten tuomioistuinkäytännössä annetut aikaisemmasta käytännöstä poikkeavat ratkaisut…”

 

Mikä merkitys päätöksellä on ja kenelle?

Päätöksellä on merkitystä erityisesti pitkän aikavälin sukupolvenvaihdosta suunnitteleville perheille. Käsillä olevassa tapauksessa perhe oli jo vuoden 2011 ennakkoratkaisuhakemuksessaan todennut, että sukupolvenvaihdos on tarkoitus toteuttaa pitkällä aikavälillä. Tästä syystä perheelle tuli suurena yllätyksenä, että sukupolvenvaihdosta ei voida jatkaa samoilla olosuhteilla kuin missä se oli aloitettu.

 

Mitkä seikat kannattaa huomioida luottamuksensuojaan liittyen?

Luottamuksensuojaa voi saada vain selvän, nimenomaan käsillä olevaa asiaa koskevan viranomaisen ohjeistuksen tai käytännön perusteella. Luottamuksensuoja on kuitenkin erittäin vahva periaate. Ennakkoratkaisupäätöksen hakeminen on paras tapa varmistua järjestelyjen veroseuraamuksista. Verohallinnon voi luottaa noudattavan omaa ennakkoratkaisuaan. Järjestelyissä kannattaa aina jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota järjestelyn kestoon. Mikäli järjestely on tarkoitus toteuttaa usean vuoden aikajänteellä, suunnitteluun on syytä käyttää enemmän aikaa. Verona tekee paljon töitä, jotta asiantuntijamme pysyisivät ajan hermoilla verolainsäädännön ja -verotuskäytännön muutoksista. Nopea reagointi muutoksiin edistää järjestelyjen loppuun saattamista.

 

Miten Verona voi olla avuksi?

Veronan asiantuntijoilla on vuosien kokemus verotusmenettelystä ja luottamuksensuojasta. Verohallinto noudattaa kokemuksemme mukaan omia ratkaisujaan ja ohjeitaan, vaikka joskus ohjeet eivät välttämättä edes noudata verotuskäytäntöä. Luottamuksensuoja sisältää kuitenkin myös huomattavan määrän tulkinnanvaraisuutta. Veronan asiantuntijoiden tehtävänä on luottamuksensuoja-asioissa löytää myös muita perusteita sille, miksi asia tulisi ratkaista verovelvollisen eduksi. Mikäli verovelvollinen kokee, että Verohallinto ei noudata omaa käytäntöään tai ohjeistustaan, suosittelemme aina olemaan meihin yhteydessä. Pelkkään luottamuksensuojaan vetoaminen ei kokemuksemme mukaan yleensä johda toivottuun lopputulokseen. Sen nojalla on kuitenkin toki saatu positiivisia päätöksiä.

 

Mitä mieltä olet itse luottamuksensuojasta ja KHO:n päätöksestä?

Tämän päätöksen ydinmerkitys on se, että ennakkoratkaisu annetaan aina määräajaksi, siksi että laki tai oikeuskäytäntö saattaa muuttua. Vanha ennakkoratkaisu, joka ei ole enää voimassa, on arvoton ja on haettava uutta ennakkoratkaisupäätöstä. Ennakkoratkaisun noudattaminen edellyttää siis verovelvollisen omaa aktiivisuutta, sillä verohallinto vaatii aina ennakkoratkaisupäätökseen vetoamista.

Luottamuksensuojan ei tulisi olla niin tulkinnanvarainen asia kuin mitä se on. Yhtiöt laativat usein pitkänajan suunnitelmia erityisesti sukupolvenvaihdoksista, yritystoiminnan laajentamisesta ja uudelleen organisoimisesta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on sisällöltään oikea, mutta ilmentää osaltaan luottamuksensuojan tulkinnanvaraisuutta. Jatkossa(kin) järjestelyt tulee suunnitella huolellisesti ottaen huomioon mahdolliset laki- ja verotuskäytännön muutokset tulevaisuudessa.

 

Henri Heikkonen, veroasiantuntija, Verona

VEROTUSPÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN KANNATTAA

Verohallinto aloitti verotuspäätösten postittamisen elokuun lopussa ja jatkaa sitä lokakuun loppuun. Syksyllä kotiin tullutta verotuspäätöstä kannattaa aina verrata keväiseen veroilmoitukseen.

Miksi verotuspäätös on hyvä tarkistaa?

Verotuspäätöksesi saattaa poiketa veroilmoituksestasi esimerkiksi Verohallinnossa tehdyn tallennusvirheen takia. Mikäli verotuspäätöksen tarkistaa heti, virheen saa usein korjattua puhelinsoitolla. Marraskuusta alkaen korjauspyyntö pitää tehdä kirjallisena oikaisuvaatimuksena.

Mikäli verotuspäätös poikkeaa veroilmoituksestasi sen takia, että Verohallinto ei ole hyväksynyt jotain vähennystä, asiaan on silloinkin syytä tarttua heti. Jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on jo 3.12.2018.

Jäännösveron maksamiseen on erilaisia järjestelymahdollisuuksia, mutta yleensä niiden edellytyksenä on, että olet hakenut muutosta verotukseesi. Lisäksi muutoksenhakuaikoja on lyhennetty merkittävästi, vuoden 2017 verotuksesta on haettava muutosta kahden vuoden sisällä eli  31.12.2020 mennessä. Aikaisempien vuosien verotukseen oli muutoksenhakuaikaa viisi vuotta.

 

Mitkä ovat vinkkisi verotuspäätöksen tarkistamiseen?

Itse teen aluksi yleissilmäyksen keväällä täytettyyn veroilmoitukseen ja esitäytetyn veroilmoituksen taustatietoihin. Vertaan myös onko lopputulos linjassa keväällä tekemääni arvioon verojen määrästä.

 Lukuja vertaamalla löytyy se ehkä tavallisin virhe.  Kun ilmoittamiasi muutoksia on tallennettu, niitä ei olekaan tallennettu oikean määräisenä. Tällöin sinulta voi jäädä vähennys saamatta tai verotettavaa tuloa tulla liikaa.

 Suosittelen myös tarkistamaan korkovähennykset, etenkin jos sitä ei tullut tehtyä keväällä ja sinulla on ns. tulonhankkimislainaa kuten esimerkiksi vuokra-asunnon hankkimiseen ottamaasi lainaa. Tarkistamiseen tarvitset myös keväällä saamasi esitäytetyn veroilmoituksen. Jos tulonhankkimislainan käyttötarkoituksena on esitetäytetyn veroilmoituksen erittelyosassa “muu velka”, et ole saanut siitä korkovähennystä, ellet ole korjannut veroilmoitustasi.

Sijoitustoimintaa harjoittavan henkilön kannattaa tarkistaa, että veroilmoituksessa ja myöhemmin verotuspäätöksessä, ovat sijoitustoiminnan tulot ja menot sekä ulkomaansijoitusten lähdeverot oikeanmääräisenä. Tähän tarkistamiseen tarvitaan esitäytetyn veroilmoituksen lisäksi varainhoitajien raportit.

 

Henkilöasiakkaiden verotusmenettely uudistuu – kerro lyhyesti, mitkä asiat on hyvä tietää? 

 Esitäytetty veroilmoitus tulee edelleen paperisena, mutta muuttuneella ulkoasulla. Veroilmoitusta täydennetään ja korjataan sitä varten tarkoitetuilla lomakkeilla. Sähköisesti veroilmoituksensa antavat henkilöt siirtyvät käyttämään OmaVero-nimistä järjestelmää, jossa esimerkiksi osakeyhtiöt ovat jo nyt.

Veroilmoituksen antamiseen tarvittavat vuoden 2018 tiedot kannattaa koota talteen hyvissä ajoin, sillä myöhässä ilmoitetulle tiedolle määrätään jatkossa pääsääntöisesti 50 euron myöhästymismaksu.

 Uuden menettelyn hyvä puoli on siinä, että verotuspäätökset tehdään asiakaskohtaisesti. Tällöin esimerkiksi veronpalautus voi tulla tilille jo elokuussa. Toisaalta myös jäännösverojen maksaminen voi aikaistua totutusta joulu- ja helmikuusta, joten verotuspäätökseen on syytä tutustua huolellisesti.

Muutoksia tulee myös ennakkoveron oma-aloitteiseen täydentämiseen ja verokortin hakemiseen sekä valtuutuksen antamiseen toisen henkilön, kuolinpesän tms. veroasioiden hoitamiseen.

Veronan sekä Verohallinnon uutisia ja kirjeitä kannattaakin seurata tarkkaan, että on ajan hermolla muutoksista.

 

Minkälaisia kysymyksiä verotuspäätös voi aiheuttaa Veronan asiakkaille?

 Valtaosa verosuunnittelutyöstä tehdään jo keväällä veroilmoituksen täydentämisen yhteydessä. Laskemme myös keväällä veroilmoitusasiakkaillemme valmiiksi arvion siitä, millainen lopputulos veroilmoituksen tiedoilla syntyy.  Nostamme myös esille luovutustappiot ja muut vähennykset, jotka jäävät käyttämättä vuoden 2017 verotuksessa, jotta asiakkaalle jäisi aikaa niiden hyödyntämiseen.

Syksy onkin pääasiassa sen toteamista, että verotus on toimitettu veroilmoituksen mukaisesti sekä kuluvan ja tulevien vuosien verotuksen suunnittelua.

 

Miten Verona voi olla avuksi?

Säästämme asiakkaidemme aikaa ja rahaa. Veroilmoitukset tulevat annettua ajallaan, oikean sisältöisinä ja asiakkaalle kuuluvilla verovähennyksillä.

Verotuspäätöksen tietomäärä on hengästyttävä ja taustalla paljon “nippelitietoa”, joten me Veronan asiantuntijat autamme mielellämme verotuspäätösten tulkinnassa.

Verotuksen ja verovalituksen aikataulut ovat olleet pitkään suhteellisen muuttumattomat, joten nyt jokaisen on hyvä aika päivittää tietonsa.

 

Päivi Ahanen-Raitio, veroasiantuntija ja osakas, Verona