VERONA Q&A – osakeyhtiöiden verotusta yksinkertaistetaan poistamalla tulolähdejako

VERONA Q&A VOL. 3                            

Kysymyksiä ja vastauksia verotukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Asiantuntijoina veronalaiset itse. Veroasiantuntija Jukka Nisonen kertoo tulolähdejaon poistamisen tuomasta muutoksesta osakeyhtiöiden verotukseen.  

 


 

Tulolähdejaon poistaminen helpottaa jatkossa osakeyhtiöiden verotusta

Osakeyhtiöitä verotetaan nyt kolmen eri verolain mukaan riippuen yhtiön toiminnoista. Hallitus esittää, että osakeyhtiön tulot verotettaisiin jatkossa lähtökohtaisesti elinkeinoverolain mukaisesti. Veroasiantuntija Jukka Nisonen selittää, miksi muutos helpottaa osakeyhtiön verotusta.

 

Miten osakeyhtiöiden tuloja on tähän saakka verotettu?

 

Osakeyhtiöitä on verotettu kolmen eri verolain mukaan riippuen siitä, minkälaista toimintaa osakeyhtiöillä on. Lait ovat olleet tuloverolaki (TVL), elinkeinotulon verottamisesta annettu laki (EVL) ja maatilatalouden tuloverolaki (MVL). Jaon pääasiallinen merkitys juontuu yli 50 vuoden taakse, jolloin sillä oli merkitystä kuntien verotulojen turvaamisessa ja oikean veronsaajakunnan määräytymisessä.

 

EVL tuloja ovat olleet varsinaisen liiketoiminnan tulot ja TVL:n puolelle ovat kuuluneet tulot jotka eivät ole liittyneet varsinaiseen liiketoimintaan (esim. sijoitusasunnot ja vuokraustoiminta, osa holdingyhtiöistä, omistajan käytössä olevat mökit/asunnot, veneet jne.). Osakeyhtiöt ovat voineet harjoittaa myös maatilataloutta, jolloin niiden verotukseen on sovellettu MVL:ää.

 

Eri lakien mukaan verotettavat tulot eivät ole olleet verotuksessa netotettavissa keskenään, jolloin esimerkiksi EVL -tappioita ei ole voinut vähentää TVL-tuloista. TVL-tuloista on jouduttu maksamaan veroa, vaikka osakeyhtiön liiketoiminta olisi tappiolla. Lisäksi menojen ja menetysten vähennyskelpoisuus on ollut rajoitetumpaa TVL:n puolella kuin EVL:n puolella. Tästä on aiheutunut käytännössä paljon vaivaa ja ongelmia.

 

Viimeisen 20 vuoden aikana on erityisesti EVL:ään tehty muutoksia, jotka ovat korostaneet tulolähdejaon merkitystä. Osakeyhtiö voi myydä verovapaasti vain sen EVL käyttöomaisuuteen kuuluvia osakkeita, mutta TVL:n mukaan verovapaa myynti ei ole mahdollista. EVL:n mukaan verotettava pääomasijoittaja voi vähentää osakkeiden luovutuksesta syntyneitä tappioita eri tavalla kuin TVL:n mukaisessa verotuksessa. Tuloksentasaus osakeyhtiöiden välillä konserniavustusta käyttäen toimii vain EVL:n mukaan verotettavilla osakeyhtiöillä. Korkomenojen vähennysoikeutta koskevat ns. korkoleikkurisäännökset koskevat vain EVL:n mukaan verotettavia osakeyhtiöitä.

 

Miksi tulolähdejakoon haluttiin muutos?

 

Tulolähdejakoa on esitetty poistettavaksi jo pitkään erilaisissa verotuksen uudistamista pohtineissa työryhmissä. Tulolähdejako on nähty hallinnollisesti hankalana, ja se on aiheuttanut paljon tulkintaongelmia. Lisäksi tulolähdejakoon liittyvät vero-oikeudelliset riidat ovat lisääntyneet merkittävästi. Tulolähdejako on aiheuttanut ylimääräistä työtä verovelvollisille ja Verohallinnolle, kun veroilmoituksella pitää erotella nämä eri tulot ja menot tulolähteittäin ja soveltaa niihin eri säännöksiä.

 

Miten tämä uusi muutos tulee vaikuttamaan osakeyhtiöihin?

 

Jokaisen osakeyhtiön tilanne on omanlaisensa, ja sen takia vaikutukset on hyvä analysoida yhdessä Veronan asiantuntijoiden kanssa. Seuraavassa esimerkkejä vaikutuksista:

 

  • Osakeyhtiöillä kiinteistösijoitustoiminta siirtyy EVL:n piiriin ja sen tuotot ovat netotettavissa muiden EVL tulojen kanssa
  • Kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutustappiot ovat jatkossa vähennyskelpoisia kaikista EVL tuloista.
  • Toisaalta kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt tulevat jatkossa olemaan EVL:n korkoleikkurissäännösten piirissä
  • Asunto-osakeyhtiölain mukaan verotettavat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt verotetaan kuitenkin edelleen TVL:n mukaan – myös MVL tulolähde jää edelleen osakeyhtiöihin
  • Konserniavustuksen antaminen osakeyhtiöiden välillä helpottuu, kun esimerkiksi kaikki holdingyhtiöt ovat selkeästi EVL-yhtiöitä ja voivat antaa ja saada konserniavustusta.
  • Vanhat TVL-tappiot voidaan eräin rajoituksin vähentää EVL-tuloista (luovutustappioissa rajoituksia)
  • EVL:ään syntyy uusi ”muun omaisuuden omaisuuslaji”, johon kuuluu sellainen omaisuus , joka ei kuulu elinkeinotoiminnan rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai käyttöomaisuuteen – HUOM! jatkossa erimielisyydet omaisuuslajista siirtynevät juuri tämän omaisuusryhmän määrittelyyn
  • Muuhun omaisuuteen kuuluvien saamisten lopullisiksi todetut arvonalenemiset ovat jatkossa vähennyskelpoisia (TVL:ssä vähennysoikeutta ei ole ollut) – saamisen tulee kuitenkin liittyä tulonhankkimistoimintaan eikä se saa olla osakaslaina

 

Milloin tämä uusi päätös astuu konkreettisesti voimaan ja yhteisöt pääsevät hyötymään siitä verotuksessaan?

 

Osakeyhtiöillä ei ole enää TVL tulolähdettä, jos niiden tilikausi päättyy kalenterivuoden 2020 puolella, eli lakia sovelletaan verovuodesta 2020 alkaen. Esimerkiksi 1.1.2019 – 31.12.2019 tilikauden päättymisen pidentäminen vuoden 2020 puolelle johtaa siihen, että osakeyhtiöllä ei ole kyseisellä tilikaudella enää TVL tulolähdettä.