Wait when page loaded

verona@verona.fi

+358 10 232 7700

Tjänster

Heltäckande råd för företagare och ägare

Verona har utvecklat sin kompetens särskilt med tanke på behoven i ägarledda företag. Under samma tak har vi samlat en unik kombination av sakkunskap inom beskattning, ägararrangemang, juridiska tjänster och förvaltning av tillgångar. Med hjälp av dessa kan vi skapa en heltäckande bild av kundens situation.

Tack vare Veronas mångsidiga expertis och omfattande nätverk kan vi ge heltäckande råd samt bygga upp och genomföra individuella lösningar som gagnar företagaren, företaget och de intressegrupper som är viktiga för dessa, vid behov över flera generationer.

Läs mer om våra tjänster

I vilken situation befinner du dig?

Här nedanför hittar du exempel på vändpunkter inom företagande och ägande då du kan ha nytta av vår expertis. I vilket skede är du?

Inför många situationer är det bra att förbereda sig på förhand. Till vårt servicelöfte hör att hålla oss uppdaterade och att vara ett steg före när det gäller din och företagets situation. Kontakta oss så utreder vi tillsammans hur vi kan hjälpa dig.

Starten

Varje företag börjar från början, men för en del är starten mer explosiv än för andra. Om det nya företaget redan från början genererar ett betydande kassaflöde och tillväxten är kraftig räcker det inte nödvändigtvis att bara hitta en bra bokföringsbyrå.

Exempelvis företag inom spelbranschen kan snabbt få ett betydande exitvärde. Då lönar det sig för företagarna att redan i företagets startskede tänka på möjligheter i anslutning till ägarstrukturen tillsammans med en rådgivare som är specialiserad på detta.

Ett generationsskifte kan också vara en ny start för både företaget och dess delägare, och de lösningar som implementeras då har effekter långt in i framtiden.

Tillväxt

Till företagets tillväxtskede hör ofta förutom fart och riskfyllda situationer också förändringar i ägarandelarna, nya ägare och tillgångar som samlas i företaget.

Tillväxtföretagets nuvarande och nya delägare får överväga exempelvis aktiernas ägarstruktur, finansieringen, innehållet i delägaravtalet samt tillvägagångssätt för ägarökningens förverkligande. Vid granskning av helheten är det bra att ta hjälp av experter, för att även företagets framtida mål och planer samt delägarnas och deras familjers kassaflödesbehov och beskattningsfrågor ska beaktas.

Internationalisering

När verksamheten expanderas till utlandet, mångdubblas både möjligheterna och riskerna.

Koncern- och ägarstrukturer, finansieringslösningar i anslutning till internationalisering och aktieförvärv samt frågor i anslutning till verksamhetsställen utgör en komplicerad helhet som påverkar företaget och dess ägare. Vi hjälper till att optimera hela paketet, så att såväl företagets framtid, beskattning, risker i anslutning till marknadsområden och ägarnas egen ekonomi beaktas.

Glansperiod

Man skulle lätt kunna tro att en glansperiod är det enklaste och mest tilltalande skedet i företagets livscykel. I själva verket är det ett av de svåraste. Vad borde man göra med de tillgångar som samlas?

Det är viktigt att planera ägarstrukturen i ett välmående bolag rätt, eftersom detta påverkar exempelvis skatteeffektiviteten vid aktieutdelning och exitsituationer, riskhanteringen, kommande partnerskap och möjligheten att skapa lojalitet bland de anställda. Det lönar sig också att förvalta bolagets finansiella tillgångar skatteeffektivt och på ett sätt som stödjer bolagets kommande verksamhet.

Av rådgivaren till ett välmående bolag krävs särskilt mångsidig förståelse för affärsverksamheten och ägarnas behov.

Kris

Företaget och ägaren har nytta av sakkunniga råd när det går bra. Men goda råd är särskilt värdefulla när det inte går bra.

Ett bolag som har kommit i ekonomiska svårigheter behöver vanligen hjälp med att skaffa tilläggsfinansiering eller omorganisera befintlig finansiering. Vid planeringen av dessa måste man beakta hur de valda lösningarna påverkar bolagets ägarstruktur och beskattning. Vi kan hjälpa nya och befintliga delägare i ett krisbolag exempelvis med risk- och ansvarsfrågor samt med hur förluster ska behandlas i beskattningen.

Dessutom ser vi till att framtiden inte glöms bort under svåra tider. Mindre framgångsrika år kan kanske utnyttjas i den framtida skatteplaneringen. Kristider kan också påverka den tidpunkt då det är förnuftigt att genomföra ett generationsskifte eller skapa lojalitet bland personalen.

Försäljning eller köp

När företaget eller en del av det byter ägare, inverkar affärens slutliga mål eller orsaker på hur det lönar sig att genomföra affären. Dessutom lönar det sig redan i försäljningsskedet att fundera över hur de medel som frigörs vid ett företagsförvärv ska användas och placeras i framtiden.

Vi har framgångsrikt hjälpt flera av våra kundföretag vid förhandlingar om företagsförvärv samt vid uppgörande av alla nödvändiga dokument. Vi hjälper också såväl företag som privatpersoner som gjort affärer att planera och genomföra en skatteeffektiv förvaltning av de medel som frigjorts.

Vi ger råd exempelvis angående ägarstrukturer, finansieringsplanering, delägaravtal och företagsbesiktning till dem som överväger företagsköp. Vi beaktar alltid såväl den nya delägarens personliga behov som det förvärvade företagets skick och livscykelskede.

Överlåtelse

Pensionering. Styrelseordförande. Generationsskifte. Försäljning. Det finns många olika sätt att släppa taget om företaget. Tidpunkten för när företagaren ska avstå från företaget ligger inte alltid i hans eller hennes händer och därför är det bra att förbereda sig i god tid.

Finns det någon som kan fortsätta driva bolaget? Har bolaget sådana tillgångar som du inte vill avstå ifrån när du överlåter företaget? Behöver du avkastning från företaget även efter att du har överlåtit det? I vilken mån är du beredd att engagera dig i bolagets operativa verksamhet exempelvis efter en företagsförsäljning? Vi planerar och genomför nödvändiga arrangemang i anslutning till ägarstrukturen och andra arrangemang enligt överlåtarens intentioner.

Efter överlåtelsen bistår vi med förvaltning av den personliga förmögenheten, skatteplanering och kvarlåtenskapsplanering.

Fortsättning

Ett generationsskifte är en stor förändring i företagets livscykel och kan ske både helt överraskande eller till följd av decennier av planering. De val som föregår generationsskiftet och de val som gjorts i samband med generationsskiftet kan i vilket fall som helst påverka både företagets verksamhet och den personliga ekonomin hos dem som fortsätter med företagsverksamheten under en lång tid framöver. Därför är det bra om valen är kontrollerade.

Vilka skattelättnader är möjliga i den nuvarande situationen och vad borde ändras för att lättnaderna ska kunna utnyttjas fullt ut? Hur ska man kunna betala skatterna och en eventuell köpesumma? Vem får bestämmanderätt i bolaget och borde man exempelvis göra upp ett delägaravtal mellan syskonen? Vi hjälper till genom att svara på dessa och andra frågor i anslutning till generationsskiften och genomför nödvändiga arrangemang.