Beskattning

Beskattningen är en väsentlig del av planeringen av det ekonomiska beslutsfattandet såväl för företag som för privatpersoner. De verkliga motiven och intentionerna bakom besluten har stor betydelse redan innan skatteplaneringen. När vi förstår vilka kundens intentioner är och vad kunden strävar efter med de kommande åtgärderna, kan vi planera vilket sätt som är förnuftigast och skatteeffektivast för att nå det önskade slutresultatet. Vi strävar efter att förstå kundens behov och målsättningar i sin helhet redan innan vi vidtar åtgärder.

Till våra skattetjänster hör bland annat:

Personbeskattning

Företagsförvärv och -arrangemang

När företagets ägarstruktur ändras, verksamheter omorganiseras eller vid planering av att utvidga verksamheten, är det viktigt att utreda åtgärdernas effekter på beskattningen och skattepåföljderna. Vi är ett stöd för våra kunder i situationer då företagsverksamheten ändras och vi bistår med skatteplaneringen vid företagsarrangemang i samarbete med våra juridiska tjänster.

Skatteplaneringen vid företagsförvärv består bland annat av:

 • beskattningens due diligence
 • strukturering av företagsstrukturen och/eller förvärvet
 • planering av finansiering och finansieringsstruktur
 • kommentering av köpeavtal och delägaravtal med hänsyn till beskattningen
 • planering av incitamentsprogram

Skatteplaneringen vid företagsarrangemang består bland annat av:

 • strukturering av företagsstrukturen
 • kommentering av avtal med hänsyn till beskattningen
 • planeringen av finansiering och finansieringsstruktur
 • omorganisering av affärsverksamhet
 • beskattning av delägare

Internationell skatterådgivning

Juridiska tjänster

Ägararrangemang

Generationsskifte

Företagsbeskattning

Vid beskattningen och skatteplaneringen för företag är det ofta fråga om stora ekonomiska intressen. Beskattningen har också stor betydelse för företagets affärsverksamhet. Enligt vår uppfattning bör företagsbeskattningen dock alltid följa affärsverksamheten: svansen ska inte vifta med hunden.

Utgångspunkten för vår verksamhet, dvs. att stödja ett ökat ägarvärde i bolaget, är målet i allt vi gör. Bolagets ägar- och finansieringsstruktur bör så väl som möjligt motsvara företagets och ägarnas behov och målsättningar. Genom att förvalta helheten uppnår man också det bästa möjliga slutresultatet för företaget.

Till våra tjänster för företagsbeskattning hör bland annat:

 • planering av den inhemska och utländska företagsbeskattningen
 • företags- och ägararrangemang
 • planering av en effektiv skattegrad för koncernen
 • generationsskiften
 • företagets skattedeklarationer
 • skattebesvärsfrågor
 • ansökan om dispens
 • förhandsbesked/-avgöranden
 • utredningar förknippade med inkomstbeskattning, mervärdesskatt, förskottsuppbörd och överlåtelsebeskattning
 • hjälp vid skattegranskningar
 • skattekartläggningar
 • internprissättning
 • övergripande hantering av skattefrågor

Personbeskattning

Våra experter specialiserade på personbeskattning står till både företagskunders och privatpersoners förfogande i frågor som ansluter sig till inhemsk och internationell personbeskattning. Vi bistår särskilt vid skatteplanering för investeringsverksamhet och planering av beskattningen av arv och gåva i hemlandet och internationellt samt i skattefrågor förknippade med internationellt arbete. Dessutom gör vi upp testamenten, gåvobrev och bouppteckningshandlingar samt utreder de mest fördelaktiga alternativen med tanke på beskattningen vid arvskiften och avvittringar i nära anslutning till åtgärder som gäller ett eventuellt generationsskifte eller annat ägararrangemang i bolaget.

De tjänster som erbjuds privatpersoner omfattar bland annat:

 • skatteplanering för investeringsverksamhet i inhemska och internationella situationer
 • skatteplanering för familjeförmögenhet, beskattning av arv och gåva
 • skatteadministration och långsiktig skatteoptimering
 • skattedeklarationstjänster för privatpersoner
 • skattefrågor vid flytt utomlands/till Finland

Företagsförvärv och -arrangemang

När företagets ägarstruktur ändras, verksamheter omorganiseras eller vid planering av att utvidga verksamheten, är det viktigt att utreda åtgärdernas effekter på beskattningen och skattepåföljderna. Vi är ett stöd för våra kunder i situationer då företagsverksamheten ändras och vi bistår med skatteplaneringen vid företagsarrangemang i samarbete med våra juridiska tjänster.

Skatteplaneringen vid företagsförvärv består bland annat av:

 • beskattningens due diligence
 • strukturering av företagsstrukturen och/eller förvärvet
 • planering av finansiering och finansieringsstruktur
 • kommentering av köpeavtal och delägaravtal med hänsyn till beskattningen
 • planering av incitamentsprogram

Skatteplaneringen vid företagsarrangemang består bland annat av:

 • strukturering av företagsstrukturen
 • kommentering av avtal med hänsyn till beskattningen
 • planeringen av finansiering och finansieringsstruktur
 • omorganisering av affärsverksamhet
 • beskattning av delägare

Internationell skatterådgivning

Våra erfarna experter på internationell beskattning bistår kunderna vid skatteplanering med internationella aspekter. Vi har bred erfarenhet av både internationell skatteplanering för privatpersoner och frågor i anslutning till internationell företagsbeskattning. Förutom planeringsarbete genomför vi företagsarrangemang och företagsförvärv som överskrider Finlands gränser tillsammans med våra internationella partner och dessutom bistår vi privatpersoner i beskattningsfrågor vid flytt utomlands eller till Finland.

Vår internationella skatterådgivning består bland annat av:

 • omorganisering av internationella koncernstrukturer
 • planering och genomförande av internationella företagsförvärv
 • planering och genomförande av internationella finansieringsstrukturer
 • utvidgning av verksamheten i ett finländskt bolag till utlandet
 • utvidgning av verksamheten i ett utländskt bolag till Finland
 • skattefrågor när en privatperson flyttar till Finland
 • planering och genomförande av internationella investeringslösningar

Juridiska tjänster

Våra juridiska tjänster svarar på kundernas frågor med hjälp av ett brett servicesortiment som omfattar såväl affärsjuridik som privatpersoners juridiska problem. Våra juridiska tjänster har ett nära samarbete med våra tjänster inom såväl beskattning som företagsarrangemang, och framgångsrik juridisk rådgivning är en väsentlig del av många av dessa uppdrag. Karaktäristiskt för våra juridiska tjänster är att de sköter ärenden som gäller kunden, kundens familj och företaget på ett övergripande sätt. Detta framhävs särskilt vid skötseln av ärenden för våra företagarkunder.

Våra juridiska tjänster är ett stöd för kunderna både då företagsverksamheten ändras och i juridiska frågor som gäller företagets dagliga verksamhet. Våra juridiska tjänster genererar kvalitativa lösningar på olika bolags- och avtalsrättsliga problem och fungerar som bolagsrättslig rådgivare vid genomförandet av olika företagsförvärv och -arrangemang.

Våra juridiska tjänster för företag inkluderar bland annat:

 • köpehandlingar
 • låneavtal
 • finansierings- och säkerhetsarrangemang
 • delägaravtal
 • serviceavtal
 • direktörsavtal, lojalitetsskapande och incitamentsprogram
 • due diligence vid förvärv av företag och affärsverksamhet
 • strukturering och genomförande av förvärv av företag och affärsverksamhet
 • fastighetsköp
 • fusion
 • delning
 • överföring av affärsverksamhet
 • aktiebyte
 • ändringar av företagsformen och kontrollerat avslutande av företagsverksamheten
 • gränsöverskridande arrangemang

Arbets-, konkurrens- och IPR-rättsliga ärenden löser vi vid behov tillsammans med våra samarbetspartner.
Våra juridiska tjänster är dessutom rådgivare till kunderna i olika familje- och kvarlåtenskapsrättsliga frågor, särskilt i fråga om förvaltning och planenlig överlåtelse av tillgångar.
Våra juridiska tjänster för privatpersoner inkluderar bland annat:

 • äktenskapsförord
 • testamenten
 • intressebevakningsfullmakter
 • gåvobrev
 • bouppteckningar

Ägararrangemang

Olika ägararrangemang i bolaget kan bli aktuella till exempel i samband med företagsförvärv, generationsskiften eller olika företagsarrangemang.

När företagets ägarstruktur ändras, verksamheter omorganiseras eller vid planering av att utvidga verksamheten, är det viktigt att utreda åtgärdernas effekter på beskattningen och skattepåföljderna. Vi är ett stöd för våra kunder i situationer då företagsverksamheten ändras och vi bistår med skatteplaneringen vid företagsarrangemang med sikte på den helhet som bäst betjänar kundernas övergripande situation.

Till vårt urval av tjänster hör bland annat:

Företagsarrangemang

En väsentlig del av våra experttjänster vid företagsarrangemang är att vi tillhandahåller en effektiv och säker skatteplanering.

Skatteplaneringen av företagsarrangemang består bland annat av:

 • strukturering av företagsstrukturen
 • ansökan om förhandsavgörande hos skattemyndigheten för ett planerat arrangemang
 • kommentering av avtal med hänsyn till beskattningen
 • planering av finansiering och finansieringsstruktur
 • omorganisering av affärsverksamhet
 • experttjänster i delägarnas beskattningsfrågor

Våra experter har en stark och exceptionellt omfattande kompetens inom genomförande av olika företagsarrangemang. Ett kvalitativt genomförande av företagsarrangemangen kräver kompetens och nära samarbete mellan våra beskattningstjänster och juridiska tjänster. Vår expertis och kompetens står till ditt förfogande bland annat vid följande företagsarrangemang:

 • aktiebyte
 • inlösen
 • fusion
 • delning
 • aktieemission
 • lojalitetsskapande
 • företagsförvärv

Generationsskifte

Varje familjeföretagare ställs någon gång inför frågan om att avstå från företaget.  Om företagaren beslutar sig för att avstå från företaget till förmån för en eller flera närastående personer för att dessa ska fortsätta med verksamheten påbörjas ett generationsskifte i företaget.

Ett generationsskifte kan genomföras på ett otaligt antal sätt och tidsplanen för verkställandet kan variera från några månader till flera decennier. Vi kan ge råd och stöd till familjen och företaget vid valet av ett lämpligt sätt att genomföra generationsskiftet samt vid själva verkställandet genast då man börjar planera ett generationsskifte.

Vid ett generationsskifte kan man bland annat använda sig av olika variationer och kombinationer av:

 • gåva
 • aktieköp
 • köp av affärsverksamhet
 • företagsarrangemang
 • inlösen av aktier

Vi planerar hela generationsskiftesprocessen i nära samarbete med kunden och deltar i verkställandet under hela processen. Genom att verka i nära samarbete med kunden säkerställer vi att slutresultatet är ett skatteeffektivt generationsskifte, som också är vettigt ur finansieringssynpunkt och uppfyller de önskningar och behov som kunden och kundens familj har utan att störa företagets affärsverksamhet.

Vi erbjuder hjälp med alla juridiska och skatterättsliga aspekter länkade till generationsskiftet och gör upp alla de dokument som behövs för att genomföra generationsskiftet.

I samband med generationsskiftet är det ofta bra att också kontrollera behovet av att ändra eller göra upp ett testamente och en eventuell intressebevakningsfullmakt. Våra skatteexperter inom familje- och kvarlåtenskapsrätt står också till ditt förfogande i dessa ärenden i samarbete med våra beskattningstjänster och juridiska tjänster.

Företagsförvärv

Till eventuella ägararrangemang inom företaget hör dessutom skatteeffektiva och ändamålsenliga företagsförvärv. Vid planeringen och genomförandet av dessa kombineras kompetensen inom såväl beskattning som bolagsrätt. Vid företagsförvärv hjälper våra experter kunderna med allt ifrån planering till åtgärder efter genomförandet.

Till våra tjänster inom företagsförvärv hör bland annat:

 • beskattningens due diligence
 • strukturering av företagsstrukturen och/eller förvärvet
 • planering av finansiering och finansieringsstruktur
 • kommentering av köpeavtal och delägaravtal med hänsyn till beskattningen
 • planering av incitamentsprogram

Kundförståelse

Företagsamhet

Etik

Ömsesidig respekt och samarbete

Våra metoder

Vi vill förstå helheten. Enligt vår uppfattning är vi ett steg före alla andra om vi förstår affärsverksamheten samt familjens och familjemedlemmarnas intentioner.

Resultatorientering, ansvarsfullhet och strävan efter att alltid generera mervärde för kunden är hörnstenarna i vår verksamhet.

Vi vet att nyckeln till framgång i vår affärsverksamhet är hög yrkesskicklighet i kombination med kreativitet, ansvarsfullhet och framåtanda. Vi uppmuntrar våra anställda att uppnå nya prestationer genom samarbete och nytänkande.

Vi uppskattar differens och transparens och vill skapa lika möjligheter för alla att utvecklas i arbetet. Grunden till allt detta är jämlik behandling, respekt och uppskattning.

Familj

Individ

Företag

0
Hjälp vid skattegranskingar
0
Företagsaarangemang
0
Generatiosskiften
0
Mrd
Förvaltning av tillgångar

Kontakt oss

_MG_9443