Förvaltning av tillgångar

En långvarig och säker förvaltning av tillgångar som sträcker sig över generationer förutsätter förutom noggrann planering av ägarstrukturerna också djup kännedom om inhemsk och internationell person- och företagsbeskattning samt familje- och kvarlåtenskapsrätt. Man bör förbereda sig inför eventuella förändringar av lagstiftningen. Ett optimalt slutresultat kräver att alla tillgångar beaktas. Förutom de finansiella tillgångarna ska även eventuella fastigheter och medel bundna till företaget beaktas i planeringen. Ofta vill man behandla olika tillgångar på olika sätt, och bara om man förstår helheten är det möjligt att hitta rätt metoder och strukturer för att uppnå det slutresultat som kunden önskar. Det är särskilt viktigt att alla våra lösningar är säkra, lagenliga, transparenta och flexibla.

Kartläggning

I utgångsläget kartlägger vi kundens nuvarande situation i så omfattande grad som möjligt. Vi analyserar bland annat kassaflödet, tillgångarna, de nuvarande ägarstrukturerna, familjeförhållandena och givetvis intentionerna. Vi gör en så djup analys av tillgångarna som det är nödvändigt för att få en riktig bild av nuläget. Vi beaktar alltid kundens egna målsättningar exempelvis i anslutning till ett generationsskifte, ett företagsförvärv eller en utlandsflytt. Utifrån kartläggningen uppgör vi tillsammans med kunden en plan över den struktur som bäst motsvarar kundens målsättningar och intentioner för en långsiktig och säker förvaltning av egendomen.

Lösning

Vi sköter inte enbart planeringen, utan vi vidtar också alla åtgärder som är nödvändiga för en säker och effektiv förvaltning av tillgångarna. Till exempel olika företagsarrangemang är vanligen en del av den lösning som vi använder för att genomföra den bästa möjliga ägarstrukturen för kunden. Även andra omstruktureringar samt verktyg och lösningar som behövs vid förvaltningen av tillgångarna finns tillgängliga antingen så att vi själva genomför dem eller så att vi vid behov genomför dem tillsammans med en samarbetspartner. Vår kundkrets som är mycket fordrande och har varit med om det mesta förutsätter att vi alltid har tillgång till de bästa verktygen, lösningarna och samarbetspartnerna. Vi har fäst mycket vikt vid att hitta professionella, moderna och etiskt högklassiga samarbetspartner för att komplettera våra kunskaper och tjänster.

Verktyg

Vi har tillgång till ett omfattande och mångsidigt urval av metoder. Det är möjligt att uppnå en optimal struktur exempelvis med hjälp av en inhemsk eller internationell bolagsstruktur. I en del fall kan strukturen innebära inrättandet av en egen placeringsfond i Finland eller utomlands. Ofta är det möjligt att uppnå en optimal lösning också genom att utnyttja försäkringsstrukturer. Vi har redan satsat över 10 år på att undersöka och utveckla försäkringsinstrument i samarbete med branschens bästa aktörer. Vare sig det handlar om personliga tillgångar eller företagets tillgångar, är det möjligt att med hjälp av skräddarsydda försäkringsstrukturer hitta en mycket ändamålsenlig, säker, kostnadseffektiv och flexibel modell för att förvalta tillgångarna under lång tid. I en del fall är det också möjligt att utnyttja försäkringsstrukturerna som en del av olika företags- eller finansieringsarrangemang. Vanligen innehåller den optimala lösningen en kombination av flera verktyg.

Kundförståelse

Företagsamhet

Etik

Ömsesidig respekt och samarbete

Våra metoder

Vi vill förstå helheten. Enligt vår uppfattning är vi ett steg före alla andra om vi förstår affärsverksamheten samt familjens och familjemedlemmarnas intentioner.

Resultatorientering, ansvarsfullhet och strävan efter att alltid generera mervärde för kunden är hörnstenarna i vår verksamhet.

Vi vet att nyckeln till framgång i vår affärsverksamhet är hög yrkesskicklighet i kombination med kreativitet, ansvarsfullhet och framåtanda. Vi uppmuntrar våra anställda att uppnå nya prestationer genom samarbete och nytänkande.

Vi uppskattar differens och transparens och vill skapa lika möjligheter för alla att utvecklas i arbetet. Grunden till allt detta är jämlik behandling, respekt och uppskattning.

Familj

Individ

Företag

0
Hjälp vid skattegranskingar
0
Företagsaarangemang
0
Generatiosskiften
0
Mrd
Förvaltning av tillgångar

    Kontakt oss

    _MG_9443