Ägararrangemang

Olika ägararrangemang i bolaget kan bli aktuella till exempel i samband med företagsförvärv, generationsskiften eller olika företagsarrangemang.

När företagets ägarstruktur ändras, verksamheter omorganiseras eller vid planering av att utvidga verksamheten, är det viktigt att utreda åtgärdernas effekter på beskattningen och skattepåföljderna. Vi är ett stöd för våra kunder i situationer då företagsverksamheten ändras och vi bistår med skatteplaneringen vid företagsarrangemang med sikte på den helhet som bäst betjänar kundernas övergripande situation.

Till vårt urval av tjänster hör bland annat:

Företagsarrangemang

En väsentlig del av våra experttjänster vid företagsarrangemang är att vi tillhandahåller en effektiv och säker skatteplanering.

Skatteplaneringen av företagsarrangemang består bland annat av:

 • strukturering av företagsstrukturen
 • ansökan om förhandsavgörande hos skattemyndigheten för ett planerat arrangemang
 • kommentering av avtal med hänsyn till beskattningen
 • planering av finansiering och finansieringsstruktur
 • omorganisering av affärsverksamhet
 • experttjänster i delägarnas beskattningsfrågor

Våra experter har en stark och exceptionellt omfattande kompetens inom genomförande av olika företagsarrangemang. Ett kvalitativt genomförande av företagsarrangemangen kräver kompetens och nära samarbete mellan våra beskattningstjänster och juridiska tjänster. Vår expertis och kompetens står till ditt förfogande bland annat vid följande företagsarrangemang:

 • aktiebyte
 • inlösen
 • fusion
 • delning
 • aktieemission
 • lojalitetsskapande
 • företagsförvärv

Generationsskifte

Varje familjeföretagare ställs någon gång inför frågan om att avstå från företaget.  Om företagaren beslutar sig för att avstå från företaget till förmån för en eller flera närastående personer för att dessa ska fortsätta med verksamheten påbörjas ett generationsskifte i företaget.

Ett generationsskifte kan genomföras på ett otaligt antal sätt och tidsplanen för verkställandet kan variera från några månader till flera decennier. Vi kan ge råd och stöd till familjen och företaget vid valet av ett lämpligt sätt att genomföra generationsskiftet samt vid själva verkställandet genast då man börjar planera ett generationsskifte.

Vid ett generationsskifte kan man bland annat använda sig av olika variationer och kombinationer av:

 • gåva
 • aktieköp
 • köp av affärsverksamhet
 • företagsarrangemang
 • inlösen av aktier

Vi planerar hela generationsskiftesprocessen i nära samarbete med kunden och deltar i verkställandet under hela processen. Genom att verka i nära samarbete med kunden säkerställer vi att slutresultatet är ett skatteeffektivt generationsskifte, som också är vettigt ur finansieringssynpunkt och uppfyller de önskningar och behov som kunden och kundens familj har utan att störa företagets affärsverksamhet.

Vi erbjuder hjälp med alla juridiska och skatterättsliga aspekter länkade till generationsskiftet och gör upp alla de dokument som behövs för att genomföra generationsskiftet.

I samband med generationsskiftet är det ofta bra att också kontrollera behovet av att ändra eller göra upp ett testamente och en eventuell intressebevakningsfullmakt. Våra skatteexperter inom familje- och kvarlåtenskapsrätt står också till ditt förfogande i dessa ärenden i samarbete med våra beskattningstjänster och juridiska tjänster.

Företagsförvärv

Till eventuella ägararrangemang inom företaget hör dessutom skatteeffektiva och ändamålsenliga företagsförvärv. Vid planeringen och genomförandet av dessa kombineras kompetensen inom såväl beskattning som bolagsrätt. Vid företagsförvärv hjälper våra experter kunderna med allt ifrån planering till åtgärder efter genomförandet.

Till våra tjänster inom företagsförvärv hör bland annat:

 • beskattningens due diligence
 • strukturering av företagsstrukturen och/eller förvärvet
 • planering av finansiering och finansieringsstruktur
 • kommentering av köpeavtal och delägaravtal med hänsyn till beskattningen
 • planering av incitamentsprogram

Kundförståelse

Företagsamhet

Etik

Ömsesidig respekt och samarbete

Våra metoder

Vi vill förstå helheten. Enligt vår uppfattning är vi ett steg före alla andra om vi förstår affärsverksamheten samt familjens och familjemedlemmarnas intentioner.

Resultatorientering, ansvarsfullhet och strävan efter att alltid generera mervärde för kunden är hörnstenarna i vår verksamhet.

Vi vet att nyckeln till framgång i vår affärsverksamhet är hög yrkesskicklighet i kombination med kreativitet, ansvarsfullhet och framåtanda. Vi uppmuntrar våra anställda att uppnå nya prestationer genom samarbete och nytänkande.

Vi uppskattar differens och transparens och vill skapa lika möjligheter för alla att utvecklas i arbetet. Grunden till allt detta är jämlik behandling, respekt och uppskattning.

Familj

Individ

Företag

0
Hjälp vid skattegranskingar
0
Företagsaarangemang
0
Generatiosskiften
0
Mrd
Förvaltning av tillgångar

  Kontakt oss

  _MG_9443