Strategisten kyvykkyyksien ja osaamisten kehittäminen

Home » Verona Consulting » Johtaminen ja organisaatiot » Strategisten kyvykkyyksien ja osaamisten kehittäminen

Yritysten kilpailukyky perustuu yhä vahvemmin jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen. Systemaattisella ja strategialähtöisellä organisaation kyvykkyyksien ja osaamisten kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittäviä liiketoimintahyötyjä.

Liiketoimintahyödyt- ja tulokset:

  • Suoraviivaistaa ja tehostaa organisaatiossa tapahtuvaa kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämistä.
  • Tunnistaa strategisen osaamisen kehittämisen kokonaisuudet niin, että liiketoimintojen edustajat ymmärtävät osaamisten merkityksen strategian toimeenpanon kannalta.
  • Korostaa osaamisen kehittämistä osana liiketoiminnan kehittämistä.
  • Vahvistaa osaamisen hankkimisen näkökulmaa strategisten kumppanien valinnassa.
  • Mahdollistaa osaamisen kehittämistä ja yksilöllisiä kehitysmatkoja tukevat oppimisratkaisut.
  • Kehittää työntekijäkokemusta osaamisen kehittämisen näkökulmasta.
  • Luo pohjan strategiselle henkilöstösuunnittelulle.

Toimintaympäristön muutos edellyttää tulevaisuuden kyvykkyyksien ja osaamisten tunnistamista

Yritysten toimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti. Muutos vaatii kykyä ennakoida organisaatiossa tarvittavia tulevaisuuden organisaatiotason kyvykkyyksiä sekä yksilöllisiä osaamisen ja työnteon kehittämisen tarpeita. Tulevaisuuden kilpailukyky pohjautuu strategisten valintojen lisäksi kyvykkyyden kasvattamiseen tulevaisuuden asiakasarvoa tuottavalla tavalla.

Lähestymme kyvykkyyksien kehittämistä kolmen keskeisen teeman kautta:

Lähtökohtana toimintaympäristön muutos, visio ja strategialähtöinen kyvykkyyksien tunnistaminen

Lähestymistapamme kyvykkyyksien tunnistamiseen ja kehitystarpeen arviointiin lähtee aina siitä tulevaisuudesta mihin organisaatio uskoo, ja mikä on valittu strategia organisaation kehittämiseksi. Haluamme tätä kautta haastaa perinteisen ajattelutavan, jossa osaamisia tunnistetaan puhtaasti yksilöistä lähtien. Tulevaisuuden työelämässä organisaation kyvykkyyksien ja yksilöiden osaamisten yhteensovittaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Organisaation kyvykkyydet koostuvat osaamisista, prosesseista ja digitaalisista järjestelmistä

Näkemyksemme mukaan kyvykkyys muodostuu kolmesta komponentista: osaamisesta, prosesseista ja järjestelmistä (teknologiat). Tyypillisesti kyvykkyyden kehittämisessä lähdetään liikkeelle strategisista liiketoiminnan kyvykkyyksistä, niiden määrittelystä ja arvioinnista. Tämän jälkeen tarkastellaan erikseen, mitä osaamista näiden kyvykkyyksien toteutuminen edellyttää.

Priorisointi ja arviointi, sekä kehittämissuunnitelman laadinta

Kaikkea kyvykkyyttä ja osaamista ei voi kehittää kerralla, eikä niitä välttämättä tarvitse kehittää sisäisesti. Kehittämissuunnitelman laadinnassa on olennaista ymmärtää eri kyvykkyyksiin liittyvä kehittämistarve, sekä niiden välitön kriittisyys strategian toimeenpanon näkökulmasta. Tätä kautta voidaan luoda pohja kestävälle ja liiketoimintaa tukevalla kehitystyölle, joka huomioi myös organisaation käytettävissä olevat resurssit ja strategiset liiketoiminnan kumppanuudet osana vaadittavan osaamisen hankkimista.

Kaiken kehitystyömme keskiössä on tapamme yhdistää liikkeenjohdon konsultointia ja asiakkaamme organisaation tuottavaa valmentavaa lähestymistapaa. Me emme rakenna asiakkaillemme vain strategisten osaamisten kehittämisen suunnitelmaa. Me rakennamme ennen kaikkea ymmärrystä strategisten kyvykkyyksien ja osaamisten merkityksestä liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta.

Ota yhteyttä:

Saara Karhula

Executive Consultant

+358 50 577 9435

Katja Kolehmainen

Executive Consultant

+358 50 461 8789

Lue lisää!