Projektijohtaminen

Nykyisessä nopeasyklisessä toimintaympäristössä organisaation strategian toimeenpanokyky ja operatiivinen ketteryys edellyttävät jatkuvaa projektikulttuurin kehittämistä. Projektit ovat entistä kompleksisempia, ja niiden monimutkaisuutta lisäävät muun muassa digitalisaatio, uudet työn vaatimukset ja työroolit, työn monimuotoisuus, verkostot sekä sidosryhmien kasvavat odotukset projekteille.

Liiketoimintahyödyt- ja tulokset:

  • Valmennettavat onnistuvat tutkitusti muita paremmin ja heillä on paremmat valmiudet toimia vaativissa sekä laajoissa projekteissa. Opitut taidot viedään heti käytäntöön.
  • Projekti- ja hanketuki kohdennetaan projektin tai hankkeen onnistumisen kannalta kriittisille osa-alueille. Me vastaamme osaltamme projektin tavoitteiden saavuttamisesta.
  • Henkilöarvioinneilla autamme henkilöitä ja organisaatiota tunnistamaan luontaiset vahvuudet sekä kehittämisen kohteet, joilla luomme edellytyksiä jatkuvalle kehittymiselle ja projektin onnistumiselle
  • PMO-kyvykkyyksien kehittämisellä vaikutamme strategian toimeenpanoon: varmistamme, että parhaat käytännöt tulevat nopeasti käyttöön.

Projektiosaamisesta kilpailukyky

Organisaatioiden tulee panostaa systemaattisesti projektikulttuurin kehittämiseen. Tämä tarkoittaa panostuksia prosessien virtaviivaistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, projektiosaamisen ura- ja kehityspolkuihin, johtamisen kehittämiseen sekä ketteriin työmenetelmiin.

Projektiosaamisen ja -kyvykkyyksien kehittämisen palvelumme

Kilpailukyvyn parantaminen ja yhteisten toimintamallien kehittäminen valmennusohjelmien perustana.

Project Excellence -ohjelma on ensimmäinen projektijohtamisen valmennusohjelma Suomessa, joka noudattaa IPMA ICB 4.0 -standardia. Ohjelma on poikkeuksellisen monipuolinen siksi, että se kasvattaa mitattavasti osallistujien osaamista kaikilla ICB 4.0 -standardiin sisältyvillä osaamisalueilla. Muut ura- ja kehityspolkupohjaiset valmennusohjelmat noudattavat myös ICB 4.0 -standardin mukaisia vaatimuksia. Syventäviä projektijohtamisen valmennuksiamme ovat mm. vaikuttaminen ilman asemavaltaa, yhteistyö- ja neuvottelutaidot, viestintä sekä itsensä johtaminen.

Onnistu projektissa ja luo jatkuvan oppimisen malli projekteihin


IPMA Project Excellence Baseline (PEB) -standardiin pohjautuva lähestymistapa, jonka tavoitteena on ennalta tunnistaa projektin onnistumisen kannalta kriittiset osa-alueet sekä kohdentaa voimavarat onnistumisen kannalta keskeisiin asioihin. Projektituki, PMO- ja projektipäällikköpalveluissa yhdistämme parhaat projektijohtamisen käytännöt ja menetelmät, tuloksellisuuden, ketterät työmenetelmät ja kovan kokemuksen. Tavoitteenamme on varmistaa projektien onnistuminen sekä yhtenäisen toimintamallin levittäminen organisaation kyvykkyydeksi.

Projektien ja osaamisen arviointi sekä henkilökohtaiset luontaiset kyvykkyydet


IPMA Project Excellence Baseline (PEB) -standardiin pohjautuva lähestymistapa, jonka tavoitteena on luoda onnistumisen edellytykset projektille/hankkeelle, arvioida ja antaa palautetta jatkuvaan kehittämiseen tai arvioida ”lessons learned” -tyyppisesti projektin onnistumista projektin päättymisen jälkeen.

”PM Navigator – henkilökohtaiset, luontaiset kyvykkyydet” on arviointimenettely, jossa hyödynnetään kansainvälisiä standardeja, asiakaskohtaisuutta sekä DiSC-käyttäytymisprofiilien yhdistelmää. Arviointiprosessi antaa henkilölle osaamis- ja käyttäytymisprofiilin kautta erinomaiset lähtökohdat vuorovaikutustaitojen, johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämiselle.

Projektihallinnan ja projektitoimiston prosessien virtaviivaistaminen osaksi johtamisjärjestelmää


Projektit ovat strategian toteuttamisen keino, jota PMO tukee ja varmistaa strategian toteuttamisen sekä toimii puolueettomana ja läpinäkyvänä viestijänä johdon ja projektien välillä. Autamme organisaatiota kehittämään PMO:n toimintamalleja ja luomaan projektitoiminnan käytäntöjä, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaille ja sidosryhmille.

Lataa projektijohtamisen tila 2021 -tutkimus

Kysy lisää projektijohtamisen asiantuntijaltamme:

Jori Kosonen

Senior Executive Consultant

+358 50 518 4790

Lue myös!