Koronaepidemian vaikutukset – yrityksen omistaja

”Yritys ja omistaja hyötyvät asiantuntevista neuvoista silloin, kun menee hyvin. Mutta aivan erityisen arvokkaita ne ovat silloin, kun ei mene. ”

Me Veronalla olemme aina halunneet kulkea asiakkaidemme rinnalla kaikissa yrittäjyyden ja omistamisen elinkaaren eri vaiheissa. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme asiakkaidemme luotettava kumppani niin menestyksen huipulla kuin ylitsepääsemättömältä vaikuttavassa kriisitilanteessakin.

Koronaepidemia on vaikuttanut asiakkaidemme arkeen nopeudella, jota ei aiemmin ole koettu. Kriisitilanteen seurauksena yritykset ovat joutuneet kehittämään lennosta uusia toimintamalleja ja sopeuttamaan toimintaansa hiipuneeseen kysyntään. Samaan aikaan sijoittajat ovat kärsineet mittavia tappioita markkinoiden turbulenssin myötä.

Olemme asiakkaidemme tukena erilaisissa muutostilanteissa, oli kyse sitten markkinatilan muutosten hyödyntämisestä tai tilanteen aiheuttamien pakollisten järjestelyjen toteuttamisesta. Yhdessä asiakkaan kanssa voimme löytää ratkaisun myös umpikujalta tuntuvassa tilanteessa. Tästä syystä mottomme onkin ”optimisti ei pety”.

Vaikka tilanne on vakava, haluamme nähdä vallitsevassa tilanteessa myös sen hopeareunuksen. Nyt voi olla juuri oikea aika tehdä sellaisia ratkaisuja tai muutoksia, jotka normaalitilanteessa eivät olisi mahdollisia tai kannattavia. Ehkä kriisi onkin mahdollisuus oppia, kehittyä ja luoda uutta!

Seuraavassa näkemyksiämme koronaepidemian mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joissa pystymme asiakkaitamme auttamaan:

Kriisitilanteessa omistajayrittäjän ja sijoittajan henkilökohtaisessa varainhallinnassa korostuvat yksinkertaistaen tappioiden, menetysten ja kulujen minimointi sekä toisaalta saavutettavissa olevien hyötyjen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen.

Varsinkin verotuksessa kriisitilanteet voivat tuoda eteen useita mahdollisuuksia. Ensinnäkin sijoituskohteiden arvonalentuminen on syytä pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Jos esimerkiksi yrityksen sukupolvenvaihdoksessa ei ole voitu hyötyä sukupolvenvaihdoksia koskevista verohuojennuksista, voivat äkilliset arvonalentumiset mahdollistaa muutoin ongelmallisen sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen vaikkapa kiinteistöjä hallitsevien holdingyhtiöiden kohdalla. Sama koskee luonnollisesti myös esimerkiksi arvopaperisalkkujen lahjoittamista perillisten omistukseen.

Toiseksi taloudellisissa kriisitilanteissa voidaan suunnitella luovutustappioiden tehokas hyödyntäminen luovutusvoittoverotuksessa. Merkittävien arvonnousujen realisoinnista aiheutuvia verokustannuksia voidaan optimoida luovutustappioita hyödyntämällä. On kuitenkin syytä huomata, että näissäkin tilanteissa voi tulla vastaan yllättäviä vero-oikeudellisia haasteita esimerkiksi edestakaisia osakekauppoja suunniteltaessa.

Laskevat markkinaolosuhteet voivat tarjota joissakin tapauksissa hyvinkin houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia. Potentiaalisten sijoituskohteiden kartoittamisen yhteydessä on kuitenkin erinomainen tilaisuus myös arvioida sijoitustoiminnan rakennetta ja valitun sijoitusstrategian toteuttamistapaa. Tulevien arvonnousujen kannalta sijoitustoiminnan harjoittaminen esimerkiksi holdingyhtiön ja/tai kapitalisaatiosopimuksen kautta voi johtaa huomattaviin hyötyihin.

Lisäksi on syytä huomata, että sijoitustoimintaa uudelleen organisoitaessa luovutustappioiden ja arvonalentumisten hyödyntäminen voi mahdollistaa arvopaperisalkun siirtämisen holdingyhtiön omistukseen tai vakuutussopimuksen alle poikkeuksellisen pienin verokustannuksin. Normaalisti sijoitustoimintaa välilliseksi muutettaessa luovutusvoittoveroseuraamukset voivat aiheuttaa hyvinkin suuria kustannuseriä. Tältä osin vallitseva markkinatilanne kannattaa hyödyntää sijoitustoimintaa uudelleen organisoitaessa täysimääräisesti.

Yritysten, omistajien ja heidän perheidensä riskienhallinnan tarpeeseen vastatakseen Verona on lisäksi tuonut Suomeen uudenlaisia riskivakuutuksia. Nämä ns. korkean riskiturvan vakuutukset sopivat erityisen hyvin perheyrittäjille, kasvuyhtiöiden osakkaille ja ne ovat myös apuna yrityskaupoissa, joissa ostettavan yrityksen avainhenkilöriski on erityisen suuri. Lisäksi korkean riskiturvan vakuutukset sopivat varakkaille suomalaisille sijoittajille. Riskivakuutuksilla saadaan turvaa esimerkiksi tilanteisiin, joissa yhtiön tuloksentekokyky on vahvasti sidoksissa avainhenkilöön, tai omistajan yllättävä kuolema aiheuttaisi perillisille kohtuuttoman verotaakan, josta selvitäkseen jouduttaisiin realisoimaan merkittäviä määriä perheen varallisuutta.

Edellä mainitut esimerkit kattavat vain pienen osan kriisitilanteiden hyödyntämismahdollisuuksista. Veronan asiantuntijoiden avulla asiakkaamme voivat luottaa siihen, että heidän käytettävissään ovat juuri ne yksilölliseen tilanteeseen räätälöidyt keinot, joiden avulla kriisitilanteiden aiheuttamat haitat voidaan tehokkaimmin minimoida ja toisaalta hyödyt maksimoida. Kriisitilanteissa asiakkaamme voivat saavuttaa huomattavia etuja hyödyntämällä mm. seuraavia Veronan tarjoamia palveluita:

  • Sukupolvenvaihdosten suunnittelu ja toteutus
  • Lahjoitusten ja omistajanvaihdostilanteiden optimointi ja toteuttaminen
  • Omistusten realisointimahdollisuuksien kartoittaminen ja realisoinnin toteuttaminen
  • Sijoitustoiminnan rakenteellinen suunnittelu ja rakenteiden implementointi
  • Erityyppisten sijoitusinstrumenttien ja vakuutusrakenteiden hyödyntäminen sijoitustoiminnassa