Korkomenojen vähennysoikeuksiin esitetään muutoksia

Hallitus on antanut 27.9.2018 esityksen (HE 150/2018) eduskunnalle korkovähennysrajoituksia koskevan sääntelyn muuttamisesta. Muutoksen taustalla on EU:n veronkiertämisen estämistä koskeva direktiivi.

Nykyinen tilanne:

Korkomenojen vähentämistä elinkeinotulon verotuksessa on nykyisin rajoitettu tilanteissa, joissa korkomenoja on maksettu etuyhteydessä olevien yritysten välillä (esim. konserniyritykset). Etuyhteydessä olevien yritysten välillä maksetut korot ovat vähennyskelpoisia, jos nettokorkomenot (korkomenot./. korkotulot) eivät ylitä 500.000 euroa verovuonna. Jos nettokorkomenot ylittävät 500.000 euroa, voidaan korkoja vähentää siltä osin, kuin ne ovat enintään 25 % laissa määrätyllä tavalla lasketusta oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta.

Esitetyt muutokset:

Edellä kuvattujen etuyhteydessä olevien yritysten osalta sääntely jäisi voimaan. Myös niin kutsuttu tasehuojennussäännös jäisi ennalleen etuyhteysyritysten välillä.

Vuodesta 2019 eteenpäin rajoitettaisiin lisäksi myös ulkopuolisille yrityksille, kuten pankeille maksettujen korkojen vähentämistä verotuksessa. Tältä osin nettokorkomenot olisivat vähennyskelpoisia 3.000.000 euroon saakka. Jos nettokorkomenoja on enemmän kuin 3.000.000 euroa, laskettaisiin vähennyskelpoisten korkomenojen enimmäismäärä yrityksen tulokseen perustuvan suhdeluvun (25 %) avulla kuten nykyisin etuyhteystilanteissa.

Muita muutoksia:

  • Ulkopuolisille maksettavien korkomenojen rajoitussäännöstä ei sovellettaisi niin sanottuihin itsenäisiin yrityksiin, joita ovat yritykset, joilla ei ole etuyhteydessä olevia yrityksiä tai luonnollisia henkilöitä (joiden omistusosuus olisi vähintään 25 prosenttia, eikä yritys omista yhdestäkään toisesta yrityksestä vähintään 25 prosenttia)
  • Korkovähennysrajoituksen soveltamista laajennettaisiin myös henkilökohtaiseen tulolähteeseen ja maatalouden tulolähteeseen kuuluviin korkomenoihin.
  • Ulkopuolisille maksettavien lainojen korkovähennysrajoitusta ei sovelleta lainoihin, jotka on otettu ennen 17.6.2016, eikä korkomenoihin, jotka on aktivoitu ennen 1.1.2019 EVL 14 §;n perusteella vaihto-omaisuuden hankintamenoon tai EVL 23 tai 27c §:n nojalla rakennuksen/rakennelman rakentamisaikaisina korkoina.

 Asiantuntijamme auttavat Sinua selvittämään muutosten vaikutukset yrityksesi korkovähennysoikeuksiin.