Eräiden vakuutustuotteiden tuloverotus uudistuu

Hallitus on antanut 5.12.2018 esityksen eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE275/2018). Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2019 ja muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Uuden osakesäästötilin ohella muutoksilla on merkitystä lähinnä säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotuksessa. Olennaisimmat muutokset näiltä osin ovat:

  • Tuoton verotus muuttuu siten, että jatkossa vakuutussuorituksesta, esim. säästöhenkivakuutuksen takaisinostosta, verotetaan aina nostettavaa pääomaa vastaava osuus tuotosta. Nykyisin on mahdollista nostaa koko pääoma pois ennen tuottoa, mutta jatkossa siis tuottoa tulee nostettavaksi ja verotettavaksi aina samassa suhteessa pääoman kanssa.
  • Jos vakuutuksen arvo laskee sijoitettua pääomaa alemmaksi, on arvonalennus jatkossa vähennyskelpoinen tappio veronalaisista pääomatuloista vakuutuksen päättymisvuonna.
  • Esityksessä esitetään säädettäväksi uusi TVL 35 b §, joka sisältää eräisiin vakuutussopimuksin toteutettuihin järjestelyihin sovellettavat verotusmenettelysäännökset. Näitä erityistilanteita ovat lähinnä tilanteet, joissa vakuutuksenottaja käyttää lainkohdassa tarkemmin kuvatuin tavoin sijoituskohteen omistajalle (vakuutusyhtiölle) kuuluvia oikeuksia. Pykälä sisältää luettelon soveltamisedellytyksistä.
  • Esityksellä lakiin lisätään myös kapitalisaatiosopimusten luovutuksesta saadun voiton verotusta koskevat säädökset.

Asiantuntijamme vastaavat mielellään asian herättämiin kysymyksiin.