Asiakaslähtöiset prosessit ja Lean organisaatio

Home » Verona Consulting » Liiketoiminnan transformaatio » Asiakaslähtöiset prosessit ja Lean organisaatio

Tämän päivän moderni Lean-ajattelu nivoo Lean-periaatteet osaksi organisaation strategiaa, johtamisjärjestelmää, kehityshankkeiden läpivientiä sekä kulttuuria. Parhaimmillaan jatkuva parantaminen on osa organisaation arvoja ja sitä tuetaan visuaalisella johtamisella, johdon aktiivisella esimerkillä, sekä osaavalla Lean yhteisöllä. Autamme Lean organisaation rakentamisessa sen jokaisella osa-alueella.

Liiketoimintahyödyt ja tulokset:

  • Tyytyväisemmät asiakkaat organisaation fokusoidessa asiakasarvon tuottamiseen
  • Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö
  • Organisaation johtamisen kyvykkyyksien vahvistuminen
  • Toiminnan tehostuminen, kuten hankkeiden lyhyemmät läpimenoajat ja työn tuottavuuden kasvu

Lean asiakaskokemuksen kehittämisessä

Hyvä asiakaskokemus vaatii toimivan arvoketjun ja sen sisällä toimivat prosessit. Jotta arvoketjuja ja prosesseja voidaan kehittää asiakaslähtöisesti, on tunnettava asiakkaan odotukset nyt ja tulevaisuudessa, ja keskityttävä asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin toimintoihin ja näiden tehostamiseen. Lean kehittämisen lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja tarpeettoman hukan poistaminen, joka johtaa asiakkaan kokeman arvon kasvuun.

Talent Vectia (Verona Consultingin edellinen nimi) on auttanut myös monien prosessien kehittämisessä. He ovat auttaneet meitä tekemään, mutta myös oppimaan. Omin voimin kehittäminen olisi kestänyt pidempään ja tulos olisi ollut huonompi.

Tapani Alaviiri, johtaja, LähiTapiola

Jatkuva parantaminen

Leanin keskeisin periaate on jatkuva parantaminen osana organisaation jokapäiväistä toimintaa. Prosessikehitys on jatkuvaa. Otamme asiakkaat ja henkilöstön aktiivisesti mukaan toiminnan kehittämiseen. Työn ja toimenkuvien muuttuessa on helpompi sitoutua uuteen toimintatapaan, kun on itse ollut mukana alusta asti sitä suunnittelemassa.
Parannamme ja virtaviivaistamme toimintaa systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Rakennamme jatkuvaa uudistumista, innovatiivisuutta, sujuvuutta ja ketteryyttä edistävää kulttuuria, jossa Lean ja ketterät menetelmät toimivat työkaluina.

Lean johtaminen

Lean-ajattelu tukee johtamismallia, joka antaa suunnan, tukee ketteriä kokeiluja sekä jatkuvaa parantamista. Autamme organisaatioita uudistamaan johtamisjärjestelmän siten että jatkuva parantaminen ja Lean-menetelmät juurtuvat osaksi organisaation johtamista. Lean-johtaja on valmentaja ja mentori, joka etsii ratkaisut yhdessä muiden kanssa. Hän rohkaisee, mahdollistaa henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen sekä toimii roolimallina muutoksessa. Lean-johtaja tarvitsee tuekseen päivittäisen johtamisen rakenteet, visuaalisen johtamisen työkaluja sekä selkeitä mittareita.

Kehityshankkeet ketterin keinoin

Päivittäinen parantaminen edistää organisaation arvoketjujen ja prosessien kehittämistä johdonmukaisesti ja systemaattisesti pienin askelin. Silloin kun on tarve tehdä isompi ”tason nosto” jollakin osa-alueella se on helpoin tehdä kehityshankkeen avulla. Lean ja ketterät menetelmät soveltuvat myös tällaisten hankkeiden johtamiseen, läpivientiin sekä projektiportfolion hallintaan.

Lean muutosmatka

Tarjoamme tuen strategisten Lean-muutoshankkeiden johtamiseen. Usein aloitamme muutoksen piloteilla, jolloin nopeat, konkreettiset liiketoimintahyödyt realisoituvat samanaikaisesti organisaation Lean-osaamisen kanssa. Lean jalkautuu pienin askelin toteutettavana organisaation muutosmatkana. Onnistuneen muutoksen edellytyksenä on sitoutuminen organisaation kaikilla tasoilla.

Lean-asiantuntijamme:

Mervi Salmela

Executive Consultant, member of management team

+358 40 730 5551

Katariina Sell

Executive Consultant

+358 40 801 9275

Lue myös tuoreet Lean-näkemyksemme